Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2019, Nedeľa
 

Žiadosť o informácie

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej ministerstvu vnútra musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:


E-MAILOM

info@minv.sk

FAXOM

 02/5094 4397

POŠTOU

Kancelária ministra vnútra SR 
Tlačový odbor
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

OSOBNE

 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

Pri osobnom podaní žiadosti volajte klapku 44293, 44624 resp. 44625.

TELEFONICKY

02/ 5094 4293, 02/5094 4624, 02/5094 4625
v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.


KONTAKTY:


JUDr. Dušana Rovňáková

Telefón 02/5094 4293

Mgr. Miriama Rišková

Telefón 02/5094 4624

JUDr. Martina Nemcovská

Telefón 02/5094 4625
   


V prípade vydania rozhodnutia o nesprístupnení informácií, rozhodnutia o čiastočnom nesprístupnení informácií resp. fiktívneho rozhodnutia,  sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal - a to ministerstvu vnútra ako povinnej osobe. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Lehotu 15 dní nemožno zmeškať. 

/S bežnými podaniami týkajúcimi sa napríklad vydávania dokladov, evidencie vozidiel, matričných záležitostí, neziskových organizácií a podobne, volajte CALL CENTRUM MV SR - 0800 222 222 , kde vás skontaktujú s kompetentným pracoviskom./

MV SR je povinné žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.