Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Základné informácie

Obchodovanie s ľuďmi sa môže týkať naozaj každého. Je potrebné o tom hovoriť otvorene a nahlas, lebo len tak je mu možné predchádzať a eliminovať ho.

Neexistujú presné informácie o tom, ktorá z foriem vykorisťovania, pokiaľ ide o počet, vo svete prevláda. Odhady o presnom rozsahu a počtoch obetí sa líšia, pretože ide o vysoko organizovanú ilegálnu činnosť na medzinárodnej úrovni a všeobecne sa odhaduje, že počty odhalených prípadov tvoria len špičku ľadovca.

Aby bolo možné hovoriť o obchodovaní s ľuďmi, musia byť naplnené tri znaky. Konanie spočíva:

  1. vo verbovaní – zlákaní, preprave, odovzdaní, prechovávaní alebo prevzatí osoby obchodníkom s ľuďmi,
  2. v použití prostriedkov, ktoré obchodníci používajú, aby z obete mohli koristiť (hrozba alebo použitie násilia alebo iných foriem donucovania, únos, podvod, lesť, zneužitie právomoci, zraniteľného postavenia, prijatie, poskytnutie platieb, prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou),
  3. v účele vykorisťovania (prostitúcia, alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce alebo nútenej služby vrátane žobrania, nútených sobášov a zneužívania na páchanie trestnej činnosti otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odnímania orgánov, tkanív či buniek alebo iné formy vykorisťovania).

Mne sa to stať nemôže

Obete, ktoré sú zobchodované, zažívajú prvotný šok po príchode na miesto výkonu práce, kde buď nerobia to, čo im bolo sľúbené alebo pracujú v katastrofálnych podmienkach, pričom k výkonu práce sú donucované pod hrozbou fyzického násilia, násilím, pod nátlakom alebo psychickým terorom. 

Tieto osoby nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie a ich pobyt a pohyb je kontrolovaný, často sú zatvárané a zamknuté. K odpracovaným peniazom sa nedostanú alebo im je vyplatená len malá časť. Nemôžu komunikovať s ostatnými obeťami, ani so svojou rodinou. Poväčšine sú im odobraté aj identifikačné doklady. Obchodníci vytvárajú pri obetiach fikciu dlhu, či už za poskytnuté náklady na cestu a ubytovanie, zmluvné pokuty za nevykonanie práce podľa ich želania alebo za sumu, za ktorú boli kúpené. Obeť nie je schopná sa zo svojho dlhu vyplatiť. Takto môže byť predaná obchodníkmi aj niekoľkokrát a zneužívaná mesiace či roky.

Obchodovanie s ľuďmi sa nevyhýba ani Slovensku

Za rok 2020 bolo na Slovensku z celkového počtu identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi takmer 44 % mužov a 56 % žien; takmer 26 % z celkového počtu obetí obchodovania s ľuďmi boli deti (osoby mladšie ako 18 rokov). Vo väčšine prípadov ženských obetí išlo o sexuálne vykorisťovanie a nútený sobáš. Pri vykorisťovaní mužských obetí prevláda pracovné vykorisťovanie či nútené žobranie

Obchodovanie s deťmi

Detské obete obchodovania s ľuďmi sú zlákané, prepravované, prechovávané, odovzdávané alebo prevzaté, hoci aj s ich súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie, odoberania orgánov, tkanív či buniek alebo iných foriem vykorisťovania.

Obchodovanie s deťmi na účel núteného sobáša je v našej krajine nelegálnym konaním. Aj napriek tomu nie sú "detské sobáše" na Slovensku minulosťou a ich obeťou sú dievčatá už od 12 rokov. Vo väčšine prípadov sú deti nútene vydané v duchu rómskych zvykov a tradícií. Skutok spočíva v odovzdaní maloletej a jej prevzatí za účelom núteného sobáša za odmenu. 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Fotogalérie