Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Správa majetku štátu

Správa majetku štátu je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy. Majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky.

Správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. Správu majetku štátu rieši zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Správa majetku štátu v rezorte ministerstva vnútra Slovenskej republiky  sa riadi zákonom Národnej rady Slovenskej republiky  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  a rezortným predpisom:

Vestník MV SR čiastka 80/2009 - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri zabezpečovaní správy majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktoré je pre   interných používateľov prístupný na intranetových stránkach:
infoweb.minv.sk > útvary > sekcia ekonomiky MV SR - odbor účtovníctva > Správa majetku

Odpredaj majetku štátu

Zoznam ponúkaného majetku štátu je zverejnený prostredníctvom registra ponúkaného majetku štátu na adrese http://www.ropk.sk.

Inventarizácia majetku a záväzkov

Vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov vychádza zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 29 a 30).

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Vykonáva ju ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.

Za dôsledné, správne a hodnoverné vykonanie inventarizácie zodpovedá štatutárny orgán organizácie, na ministerstve generálny riaditeľ sekcie ekonomiky, ktorý za týmto účelom vydáva interné akty riadenia, v ktorých určia zloženie inventarizačných komisií, stanovia úlohy a časový harmonogram inventarizácie a organizačné a personálne zabezpečenie  plynulého priebehu inventarizácie.

V rezorte Ministerstva vnútra SR je spôsob vykonávania inventarizácie upravený  predpisom:

Vestník MV SR čiastka 43 -  Nariadenie  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky č.77/2015 o postupe pri vykonávaní  inventarizácie  majetku  a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v znení neskorších predpisov, ktorý je pre  pre interných používateľov prístupný na intranete MV SR: infoweb.minv.sk > útvary > sekcia ekonomiky MV SR - odbor účtovníctva > Inventarizácia majetku

Zaistené veci

Obsahom § 21 ods. 1 zákona Národnej rady SR číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore je zákonné zmocnenie policajta na zaistenie veci. Ide o predbežné opatrenie ak policajt má podozrenie, že zaisťovaná vec súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku. Zaistenie veci je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. Verejné opisy zaistených vecí s výzvami pre ich oprávnených držiteľov zverejňuje polícia na svojich webových stránkach.

Jednotný postup Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru pri  úschove a nakladaní so zaistenými vecami podľa § 21 ods. 1 zákona Národnej rady SR číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore upravuje rezortný predpis: Vestník MV SR čiastka 7/2011 - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri nakladaní s vecou zaistenou útrvarom Policajného zboru, dostupný pre interných používateľov na intranete MV SR: infoweb.minv.sk > útvary > sekcia ekonomiky MV SR - odbor účtovníctva > Zaistené veci

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]