Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Národná expertná skupina na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

     Legalizácia príjmov z trestnej činnosti je veľmi závažnou organizovanou trestnou činnosťou s medzinárodným charakterom, ktorej korene a príčiny sú najmä v prítomnosti organizovaného zločinu. Podiel tieňovej ekonomiky na vytvorenom hrubom domácom produkte Slovenskej republiky predstavuje niekoľko miliónov €. Významnú časť z uvedenej sumy tvoria príjmy z trestnej činnosti, aj organizovaných kriminálnych skupín, ktoré ich nevyhnutne musia transformovať z prostredia organizovaného zločinu do legálneho finančného systému, aby ich mohli využívať. Orgánom činným v trestnom konaní sa darí odhaľovať len nepatrnú časť týchto ziskov. Z uvedeného dôvodu má organizovaný zločin dostatok prostriedkov na to, aby mohol prerastať do štátnych a ekonomických štruktúr štátu. Slovenská republika je využívaná na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti nadnárodných alebo inonárodných kriminálnych skupín.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Slovenskej informačnej služby uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 7 zo 16. mája 2002 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorej pôsobnosť bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 5 z 27. októbra 2008 na podnet vedúceho skupiny a vzhľadom na prijatie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozšírená aj na oblasť súvisiacu s ochranou pred financovaním terorizmu. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 24 z 27. februára 2018 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu".        

     Cieľom činnosti národnej expertnej skupiny na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je navrhovanie vhodného efektívneho spôsobu výmenu operatívnych informácii v rámci platnej právnej úpravy, o subjektoch podozrivých z organizovanej trestnej činnosti, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, koordinovanie činností spojených s odhaľovaním a dokumentovaním trestnej činnosti kriminálnej skupiny tak, aby nedochádzalo k duplicite činnosti pri riešení jednotlivých prípadov, výmena informácií z oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a o osobách a firmách podozrivých z legalizácie a financovania terorizmu.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:    

     Ministerstvo vnútra SR
     Prezídium Policajného zboru
     Akadémia Policajného zboru v Bratislave
     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
     Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
     Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
     Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
     Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
     Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
     Ministerstvo financií Slovenskej republiky
     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
     Kriminálny úrad finančnej správy
     Národná banka Slovenska
     Slovenská informačná služba
     Zväz logistiky a zasielateľstva
     GrECo JLT Slovakia GmbH

     Počas činnosti skupiny vznikla potreba intenzívnejšie sa zaoberať konkrétnymi problémami, na základe čoho bol iniciovaný vznik nasledujúcich podskupín.

     Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 4 zo dňa 14. júna 2016 bola zriadená podskupina na riešenie problematiky podvodnej kamiónovej dopravy. Podvodná kamiónová preprava predstavuje jednu zo závažných foriem organizovanej trestnej činnosti, z časti aj s medzinárodným prvkom. Vzhľadom na charakter tejto trestnej činnosti je potrebné zosúladiť a zefektívniť činnosť viacerých zainteresovaných orgánov na národnej úrovni pri jej odhaľovaní a objasňovaní. Najčastejšími sprievodnými javmi podvodnej kamiónovej prepravy je daňová trestná činnosť a snaha o integráciu nelegálne získaných finančných prostriedkov do finančného systému. Taktiež sú za sprievodné javy považované krádež identity (identifikačných údajov) známych prepravcov tovaru, zámena evidenčných čísel motorových vozidiel a v neposlednom rade aj využívanie znevýhodnených osôb na páchanie takejto trestnej činnosti.  V rámci odhaľovania a objasňovania je dôležitá spolupráca s verejným sektorom a subjektmi pôsobiacimi v oblasti prepravy tovaru a dopravnej infraštruktúry.

     Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 7 zo dňa 14. februára 2017 bola zriadená podskupina na riešenie financovania terorizmu a financovania zbraní hromadného ničenia. Financovanie terorizmu a financovanie rozširovania zbraní hromadného ničenia predstavuje významný problém z hľadiska činnosti príslušných štátnych orgánov a určených subjektov pôsobiacich vo verejnom sektore, najmä v oblasti poskytovania finančných služieb. Podskupina vznikla z dôvodu nevyhnutnosti zosúladenia a zefektívnenia spolupráce, výmeny informácií a činnosti zainteresovaných subjektov. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná trestná činnosť predstavuje zároveň globálny problém, a nie je viazaná na určité teritórium alebo konkrétny región, ako nevyhnutné sa tiež javí zefektívnenie a rozvoj medzinárodnej spolupráce.

Národné hodnotenie rizík v Slovenskej republike

    Riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu nie je vo všetkých prípadoch rovnaké, preto by sa mal pri jeho hodnotení používať holistický prístup založený na hodnotení rizík. V systéme ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu je zohľadnený princíp hodnotenia rizík legalizácie a financovania terorizmu nielen na úrovni povinných osôb, ale aj na úrovni členských štátov a Európskej únie.

     Národné hodnotenie rizík umožní Slovenskej republike identifikovať hlavné riziká legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Povinnosť vypracovať národné hodnotenie rizík  vyplýva z Akčného plánu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019 – 2022, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 207 zo 7. mája 2019.   Zástupcovia zo subjektov verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií, zväzov a asociácií sa budú spolupodieľať na vypracovaní záverečnej správy, ktorá predstavuje komplexný obraz o hrozbách a zraniteľných miestach národného systému vo vzťahu k národnému hodnoteniu rizík. Ďalej sa budú spolupodieľať na vydaní strategického dokumentu a z neho vyplývajúceho akčného plánu na odstránenie identifikovaných nedostatkov, ktoré sú rozdelené pre jednotlivé rezorty a určené subjekty.

     V decembri 2017 bolo ukončené prvé kolo národného hodnotenia rizík za obdobie rokov 2011 - 2015. V súčasnej dobe prebieha druhé národné hodnotenie rizík realizované v Slovenskej republike, ktoré  využíva hodnotiaci nástroj poskytnutý Svetovou bankou. Hodnotiace obdobie bude za obdobie rokov 2016 – 2019. Tento projekt je koordinovaný Finančnou spravodajskou jednotkou Prezídia Policajného zboru a na projekte sa spolupodieľa vyše 80 členný tím so širokospektrálnym zastúpením. Cieľom celého procesu je vytvorenie efektívnych stratégií a opatrení na eliminovanie, kontrolu a znižovanie identifikovaných rizík.