Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2021, nedeľa
 

Úrad inšpekčnej služby na úseku inšpekcie plní najmä tieto úlohy:

 

  • eviduje a vybavuje oznámenia a podania o podozrení z páchania trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej správy a príslušníkov Finančnej správy (colníkov) podľa osobitných predpisov,
  • prijíma trestné oznámenia, a ak je podozrivým príslušník Policajného zboru, príslušník Zboru väzenskej a justičnej správy alebo príslušník Finančnej správy (colník), vybavuje ich podľa Trestného poriadku, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,
  • vykonáva operatívno-pátraciu činnosť podľa osobitného predpisu,využíva informačno-technické prostriedky a databázy informačných systémov ministerstva a Policajného zboru,
  • plní úlohy v oblasti informačno-technických prostriedkov podľa interného predpisu, v oblasti sledovania osôb a vecí a cezhraničného sledovania podľa interného predpisu a v oblasti nástrahovej a zabezpečovacej techniky podľa interného predpisu, 
  • spolupracuje s útvarmi ministerstva, útvarmi Policajného zboru, útvarmi a zariadeniami Zboru väzenskej a justičnej stráže a útvarmi Finančnej správy pri odhaľovaní trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a colníkov, navrhuje preventívne opatrenia, vyžaduje potrebnú spoluprácu a súčinnosť pri plnení úloh inšpekčnej služby od príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Finančnej správy, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby, štátnych zamestnancov a zamestnancov,
  • vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, je oprávnený vyžadovať od útvarov ministerstva, útvarov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo útvarov Finančnej správy a v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.