Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. február 2023, streda
 

Pozývame na...

Si v mojom srdci - Darček v krabici od topánok


Prianie k Vianociam 2022 a novému roku 2023

Milí zamestnanci rezortu vnútra, štátnej správy, kolegovia v uniforme, milí priatelia.

Prajem Vám také sviatky, aby napriek nepokojom a búrkam rozličných nálad v spoločnosti, rôznych chorôb a neistoty vo svete, sa v nás rozhojnila vianočná radosť prameniaca z Božej lásky.
Prajem Vám, aby Spasiteľ rozšíril svoju vládu aj nad Vašimi príbytkami a zavládol svojou láskou aj vo Vašich srdciach, uprostred rodín, kolektívov.
Prajem Vám, aby Boží pokoj objal miesto, kde žijete, aby ste sa mohli tešiť z daru Kristovej lásky a moci:
z pokoja, ktorý všetko prevyšuje!
Prajem nám, aby sme boli ľuďmi dobrej vôle.
Ďakujeme za všetky milé oslovenia, stretnutia, ktoré sme mohli pri Vás a spolu s Vami prežiť v roku 2022.

Pokojné a láskou naplnené vianočné sviatky a v novom roku 2023 veľa dôvodov na radosť zo života Vám zo srdca s modlitbou za Vás a Vašu službu pre dobro spoločnosti v mene duchovných úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR praje

Milan Petrula


14. Celoslovenský policajný a hasičský výstup 2022

Milí záujemcovia o účasť na 14. ročníku Celoslovenského policajného a hasičského výstupu,

s potešením, ako aj nádejou, že situácia a počasie nám dovolí stretnúť sa pri spoločnej, príjemnej a peknej akcii Vám oznamujem, že úrad EPS aj v roku 2022 bude organizovať Celoslovenský policajný a hasičský výstup.

- 14. ročník -

 Termín: 23. – 25. september 2022 (piatok – nedeľa)

 Samotný výstup sa uskutoční dňa 24. septembra 2022 – sobota, s nástupným miestom Lúčky.

Trasa: Lúčky, Veľký Choč a späť.

V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční náhradná trasa cez Prosiecku a Kvačianskú dolinu.

Prihlasovanie je možné do 4.9.2022 cez prihlasovací formulár

alebo načítaním QR kódu


Pôst 2022

Boh a Diabol našepkávajú. Koho poslúchame radšej?

Ja hovorím, čo som videl u Otca; a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca.Odpovedali Mu: Naším otcom je Abrahám. Riekol im Ježiš: Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky.

(Evanjelium podľa Jána 8, 38 - 39)

Život veriaceho kresťana nie je vôbec jednoduchý, ale veľmi náročný v zmysle duchovnej dokonalosti, pretože náš (i Boží) nepriateľ diabol nás ustavične zvádza na zlé cesty a snaží sa, aby sme sa dopustili hriechu. Už na začiatku stvorenia človeka sa Adam s Evou dopustili priestupku proti Božiemu príkazu, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla. Vidíme, že pokúšanie diablom sa nesie už od samotného počiatku sveta. Istotne si mnohí povieme: „ako smie Boh dopustiť, aby sme podľahli hriechu a zvodom diabla?“ Pán Boh nie je predsa diktátorom, ktorý doslova rozkazuje, čo sa má diať a čo nie. Dal nám predsa z lásky slobodnú vôľu, aby sme sa rozhodovali sami a tak posudzovali, čo je správne a čo nie. Boh nám veľmi rád v slabostiach pomáha a túži, aby sme boli na Ňom závislí a odkázaní. Pred verejným vystúpením Pána Ježiša Ho Otec vyviedol na púšť, aby sa štyridsať dní postil. Mal sa tak zodpovedne pripraviť na misijnú službu kázania Božieho slova a zvestovania milosti Božej. I tu mal diabol odvahu, keď Ho pokúšal. A smieme povedať, že to boli lákavé pokúšania.

Ježiš sa ale nedal zviesť, pretože hlboko dôveroval Svojmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Na Neho sa výlučne spoliehal a o pomoc Ho prosil. Nám možno chýba taká hĺbka viery, aby sme vo všetko upierali svoj zrak do nebies, odkiaľ prichádza pomoc, milosrdenstvo a požehnanie. Istý nemecký teológ raz povedal: „Pán Boh nezachraňuje od utrpenia a pokúšania, ale pomáha v utrpení a pokúšaní.“

Z tohto smieme jasne porozumieť tomu, že Boh nás túži viesť životom viery a pomáhať nám v ňom. Závisí predovšetkým od nás, či pomoc Božiu prijmeme, alebo budeme s diablom zápasiť sami. Ježiš Kristus povedal: „...bezo mňa nič nemôžete činiť“ (J 15, 5b) a tak majme na pamäti to, že bez Jeho pomoci veľmi ďaleko nezájdeme a neskôr si uvedomíme, že On je tým najlepším Pomocníkom a Radcom. V evanjeliovom texte Pán Ježiš hovorí so Židmi o Jeho pravej božskosti. Vraví, že On hovorí to, čo videl u Otca a Židia namietajú, že ich otcom je Abrahám. Smieme konštatovať, že proti sebe stoja dvaja protikladní otcovia, a to: nebeský Otec, ktorý dáva život a je večný, a otec Abrahám, ktorý bol iba Božím služobníkom a jeho život je dokonaný.

Ježiš si ale Svoje rázne nepresadzuje a dodáva: „Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky“ (J 8, 38b). Ani nám nikto nebráni, akú životnú cestu si vyberieme a po ktorej budeme kráčať. Všetko záleží od nášho rozhodnutia a konania. Nedávajme miesto v našich životoch diablovi, ktorý je ľstivým klamárom a veľkým neprajníkom. Prosme pokorne vo svojich modlitbách, aby sme mali väčšej viery, trpezlivosti, odvahy, nádeje a lásky, aby sme nemuseli upadať do hriechu a tak prenechávať radosť diablovi.

Nezarmucujme Pána Ježiša, ktorý nám vydobyl večný život a pripravil nám večnú radosť v Jeho kráľovstve, ale nechávajme sa Ním viesť a prosme o hojnosť požehnania a sprevádzania.

Majme ale otvorené oči, aby sme vnímali Božiu vôľu a majme otvorené srdcia, aby sme počuli Boží hlas. Diabol nám podsúva veľmi lákavé možnosti života, ako je rozkoš, pýcha, lakomstvo, krádež, cudzoložstvo, ohováranie, sváry, nepokoje, žiarlivosť, povýšenosť, nadradenosť, násilie, nedôvera voči Božím zasľúbeniam a pod. Sme toho svedkami v týchto ťažkých časoch. Toto všetko je od diabla a preto sa skutočne varujme pred týmito návnadami. Buďme striezliví a počúvajme nášho Otca, ktorý je v nebesiach a nie odvrhnutého diabla, ktorý už dávno prehral.


Modlitba za mier

Otče môj,

daj detstvo deťom,

daj ticho lesom

a pokoj srdciam.

Daj múdrosť mocným,

pokoru pyšným

a svetu mier.

Buď s ľuďmi v Ukrajine!

Chráň naše krásne Slovensko!

Amen.

Jana Tabačková

policajná duchovná Úradu EPS MV SR


ÚRAD EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY MV SR VYZÝVA V RÁMCI SVETOVÉHO DŇA PAMIATKY OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD NAPRIPOMENUTIE SI OBETÍ A UVEDOMENIE SI TOHO, AKÝ VZÁCNY JE NÁŠ ŽIVOT. STAČÍ MÁLO, ABY SME HO STRATILI... AJ V DÔSLEDKU TOHO, AKO SA SPRÁVAME NA CESTÁCH

Tretia novembrová nedeľa je od roku 1993 vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za deň, kedy si ľudia na celom svete pripomínajú obete dopravných nehôd. Tento rok pripadá tretia novembrová nedeľa na 21. novembra.

Vzhľadom na opatrenia súvisiaces pandemickou situáciou sa celoslovenská pietna spomienka, ani regionálne pietne spomienky nebudúmôcť uskutočniť. Chceme Vás prostredníctvom týchto riadkov pozvať k tomu, aby sme venovali počas najbližšej nedele tichú spomienku obetiam dopravných nehôd. Možno sme mnohých nepoznali, možno medzi obeťami boli naši rodinní príbuzní, priatelia, či kolegovia a ich život pri dopravnej nehode zbytočne vyhasol. Uvedomme si, že náš život závisí aj od toho, ako sa na cestách správame! Úrad ekumenickej pastoračnej služby spolu s odborom dopravy prezídia PZ pripravil materiál, ktorý násupozorňuje na potrebu neustáleho uvedomovania si zodpovednosti za naše správanie na cestách. Pozývame Vás, aby ste si našli čas, a mysleli v tichu modlitby i spomienok na rodiny, dotknuté nešťastím.

„Aj prostredníctvom tejto akcie chceme verejnosť upozorniť na skutočnosť, že opatrnosti na cestách nie je nikdy dosť. Za úmrtiami na cestách pri dopravných nehodách sa skrývajú rodiny, rodičia, ktorí prišli o deti, deti, ktoré prišli o rodičov, manželia, manželky. Mnohí utrpeli následky, ktoré ich budú sprevádzať celý život. Na nich všetkých chceme myslieť. Aj touto formou im chceme ukázať, že si uvedomujeme bolesť, ktorú prežívajú a chceme im aspoň týmto spôsobom vyjadriť našu ľudskosť, blízkosť i túžbu, aby sa zmiernil ich žiaľ a bolesť. Tento deň je zároveň aj príležitosťou ukázať verejnosti, že Polícia tu nie je len na udeľovanie pokút, ale že jej nie je ľahostajný ľudský život, že jej nie je ľahostajný ťažký údel, ktorý postretol rodiny, že práve svojou prítomnosťou aj na cestách dbá o bezpečnosť nás všetkých. Kontrola dodržiavania predpisov na cestách neslúži na obmedzovanie slobody pohybu, ale na ochranu tých, ktorí dodržiavajú predpisy, aby sa nacestách cítili bezpečne."

Policajné štatistiky dokladujú, že aj v tomto roku ide naozaj o veľké množstvo zbytočne vyhasnutých životov na cestách. V porovnaní s minulým rokom za to isté obdobie, teda za prvých 10 mesiacov roka, bolo na našich cestách usmrtených 179 osôb, čo je o 23 menej. Ťažko zranených bolo 708 osôb, čo je o 93 menej, ľahko zranených bolo 3802, čo je o 32 menej. Spolu sa stalo 9923 dopravných nehôd, čo je o 100 menej v porovnaní s obdobím prvých 10 mesiacov predchádzajúceho roka. Najviac dopravných nehôd sa udialo počas piatkov, v čase 12. - 16. hod. a najtragickejším dňom v týždni, kedy vyhasínalo najviac ľudských životov, bola nedeľa medzi 12. - 16. hod. Z celkového počtu 9923 dopravných nehôd sa v obci stalo 7341 dopravných nehôd a pri týchtonehodách bolo usmrtených 60 osôb, no až 119 osôb bolo usmrtených mimo obce, pri 2578 dopravných nehodách.46 % dopravných nehôd bolo zapríčinených porušením povinnosti vodiča a 12% nedovolenou rýchlosťou. Alkohol bol zistený u 1255 vinníkoch dopravných nehôd, čo je o 54 prípadov menej oproti roku predchádzajúcemu. Na cestách zahynulo 138 mužov a 41 žien. V motorových vozidlách zahynulo 103 osôb, z toho 76 vodičov a 21 spolujazdcov, na cestách zahynulo 36 chodcov a 13 cyklistov, 25 vodičov motocyklov.

Prostredníctvom týchto údajov chceme upozorniť občanov na potrebu opatrnosti a ohľaduplnosti na cestách, či už v pozícii vodičov, chodcov alebo cyklistov.

Vyslovujeme zároveň veľké poďakovanie a uznanie hasičom, záchranárom a policajtom, ktorí sú vo svojej službe dennodenne konfrontovaní s tragickými následkami a smrťou. Ďakujeme im za ich profesionálnu službu a pomoc.

Obzvlášť dnes myslíme na rodiny, ktoré sú dotknuté dopravnými nehodami rozličným spôsobom: mnoho ľudí kvôli nehodám stratilo zdravie, trpia trvalými následkami po nehode, čo vo veľkej miere ovplyvnilo a znížilo kvalitu ich života. Mnohé rodiny pocítili tú najkrutejšiu stratu – stratu blízkeho človeka. V modlitbách myslíme na tých, ktorí sú dotknutí rozličným nešťastím a Pána Boha prosíme, aby im dal silu zvládať tieto ťažké životné situácie.

Medzi najtragickejšie dni v roku 2021 sa radí 21. február, kedy na ceste medzi Novými Zámkami a Šuranmi došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla zn. Audi A6 Avant, ktoré viedol 36 ročný vodič. Vodič viedol vozidlo v smere od Nových Zámkov na Šurany, pričom neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a poveternostným vplyvom, následkom čoho prešiel z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde zišiel do priekopy a tu narazil do stromu, následne dodruhého stromu. Náraz vozidlo vymrštil do poľa, kde sa niekoľkokrát prevrátilo. Vodič a jeho 21 ročná spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia. Ďalší dvaja spolujazdci vo veku 32 a 34 rokov a 24 ročná spolujazdkyňa utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli.

Príbeh manželky a matky, ktorá prišla pri nehode o manžela a dve malé deti:

Každá nehoda prináša niečo zlé a bolestné. Keď dôjde k tomu najťažšiemu, najbolestnejšiemu je ťažké to vidieť. Obeťou je ten, čo zomrel, ale aj ten, čo tu zostal a musí sa učiť žiť úplne iný život. Jediný, kto to dokáže v takej chvíli pomôcť, je Pán Boh. Len On dokáže potešiť, dať novú silu. Prinášame Vám svedectvo ženy, matky, ktorej práve dopravná nehoda zmenila život. V príbehu opísala, ako jej kresťanská viera pomohla v týchto najbolestnejších situáciách, ako jej pomohla zvládnuťa preniesť skutočnosť, že v tomto živote stratila svoju rodinu. Opísala svoju bolestnú skúsenosť pre všetkých Vás, ktorí strácate a trpíte, a my duchovní, ktorí sa pri nehodách stretávame s rodinami pozostalých a prinášame im zvesť o tom, že ich najbližší už sme sú medzi živými, sme za jej slová nekonečne vďační. „Náš život je jeden obrovský zázrak. Aj keď často prináša situácie, ktoré nevieme a častokrát ani nemôžeme ovplyvniť. Ťažké okolnosti života musíme len prijať, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Aj môj život sa v okamihu zmenil. Tragédia, ktorá mi navždy vzala mojich najbližších, manžela a dve malé deti. Bol pondelok, 15.6.2015, a moja päťčlenná rodina sa vybrala do Košíc, kvôli lekárskemu vyšetreniu so starším synom. Dve mladšie deti (5 ročnú dcérku a 2,5 ročného synčeka) chcel zobrať manžel do ZOO, aby si vyplnili čas čakania. Tam však už nedošli. Predposledná zákruta pred ZOO bola ich posledná cesta. Odišli navždy a bez rozlúčky... Po skončení vyšetrenia som sa nevedela dovolať manželovi. Bol nedostupný, čo sa v jeho prípade nikdy nestalo. Začala som mať zlé tušenie. V hlave som mala rôzne myšlienky a hrôzostrašné scenáre. Vduchu som sa modlila, aby sa manžel ozval. Moje srdce zvieral nepokoj a strach o milovaných. Ako zistiť,čo sa stalo? Kam ísť? Čo robiť? Niečo v mojom vnútri ma nasmerovalo do Božieho chrámu. Tam som prosila o pokoj a vyjasnenie situácie. V modlitbe prišla myšlienka, aby som šla do nemocnice opýtať sa, či priviezli muža a dve deti po autonehode. Odpoveď bola negatívna. Následne som volala na políciu, či oni niečo nevedia. Keď sa ma opýtali na miesto, kde sa nachádzam, že prídu za mnou, vedela som, že mám očakávať tú najhoršiu správu. Moje obavy sa potvrdili. Oznámili mi, že môj manžel a obe deti prišli o život pri autonehode. Na mieste boli mŕtvi... V tejto sekunde sa môj život úplne zmenil. Smútok a bolesť v mojom srdci, ktorú som pocítila sa nedá opísať. Len ten to vie pochopiť, kto zažil niečo podobné. Bolo pre mňa ťažké prijať, že moja rodina tu už nie je a nebude. Vyčítala som Bohu prečo mi ich vzal, veď moje deti mali celý život pre sebou. Dal mi veľkú rodinu a aj si ju vzal. Vtedy prišlo Slovo ... „Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?“ Jób 2,10. Takto ma Pán upokojoval... svojím Slovom, ktoré je pravdivé a verné. Mojou oporou bol a dodnes je Žalm 91 - Pod ochranou Najvyššieho... „Lebo tvojim útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho." Ž 91, 9. A v tom čase plnom smútku a bolesti som cítila vnútorný pokoj, Boží pokoj. Cítila som, že v tejto situácii nie som sama. Tento pokoj mi vyprosovali moji priatelia zo spoločenstva,ale aj úplne cudzí ľudia, ktorí ma nepoznali, len sa dopočuli tú správu. Ich modlitby Boh vypočul a ja sombola akoby „nosená na rukách môjho Otca". Modlitba má obrovskú moc a Pán je verný vo svojich prisľúbeniach... „Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“ Mk 11,24. Pán ma učil, aby som mu dôverovala, pretože On je nad každým smútkom, bolesťou, trápením. Onpresne vedel, ako som sa cítila. Keď ma prenasledovala beznádej, počúvala som chvály, no najviac mivtedy pomáhala pieseň od kapely eSPe - Víťaz. Pán ma uzdravoval cez slzy. Takto si ma ešte viacpritiahol k sebe.Všetko v našom živote má zmysel. Aj keď ho teraz nevidíme, Pán vie, čo je pre nás najlepšie. Stačí mu odovzdať svoj život a dôverovať mu. Veď Ježiš povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“. Lk 9, 23. A On nás nikdy neopustí. „Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim." Ž 91, 15.

Modlitba: Láskavý Bože, úprimne Ťa prosíme, vypočuj naše prosby a volania, keď myslíme na ľudí, ktorých nacestách postihlo nešťastie, tragédia, smrť blízkeho človeka. Uvedomujeme si krehkosť nášho bytia a prosíme, aby si nám dal silnú a pevnú dôveru, že náš život je v každej chvíli v Tvojich rukách. Uč nás zodpovedne zaobchádzať s časom zvereným nám v tomto živote, aby sme dokázali po príklade Tvojho Syna pomáhať tam, kde je pomoc potrebná, potešiť tam, kde je potrebné počuť slová potešenia, aby sme boli poslami Tvojej lásky pre všetkých opustených a utrápených. Poteš tých, ktorí sú bytostne zasiahnutí stratou svojich drahých pri nehodách, nešťastiach a rozličných tragédiách. Naplň ich istotou, že Tvoja milosť je väčšia ako naše hriechy a omyly. Naplň ich pokojom, že u Teba už nie je trápenie, smútok ani bôľ. Pane Ježiši, buď naším sprievodcom na cestách tak, ako si sprevádzal na ceste aj učeníkov idúcich do Emaus. Otváraj nám oči, aby sme podľa Tvojej lásky poznávali našich blížnych, a pritom stále viac spoznávali Teba. Pri našich cestách nás všetkých ochraňuj, drž nad nami svoju ruku a raz nás doveď po skončení našej životnej cesty k sebe, do svojho kráľovstva. Amen.

Spracoval: plk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ UEPS MV SR


K VEĽKEJ NOCI 2021

Sledovanie veľkonočného pozdravu duchovných Úradu EPS MV SR

Milé kolegyne, kolegovia, policajti, hasiči, horskí záchranári,                                          zamestnanci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Chceme Vás všetkých, ako duchovní úradu ekumenickej pastoračnej služby, pozdraviť a prihovoriť sa k Vám aj prostredníctvom videa, ktoré si môžete pozrieť na YouTube:

https://youtu.be/FqpMChhn5O0

Aktuálne opatrenia nám síce nedovoľujú stretávať sa osobne, ale nezabraňujú nám v tom, aby sme na Vás mysleli, a aspoň takýmto spôsobom Vám popriali

krásne, radostné a požehnané Veľkonočné sviatky 2021!


Pôst – načo je to v tejto dobe dobré?

Väčšina z nás sa so slovom pôst už stretla. Niektorí majú o tomto období rozličné názory, predstavy, či už v pozitívnom, neutrálnom, alebo aj negatívnom zmysle. V spoločnosti panuje zaužívaný názor, že pôst je o vzdaní sa mäsových jedál. No ak by pre zmenu človeka k lepšiemu stačilo vzdať sa určitého druhu jedál, bola by to pre ľudstvo zaiste skvelá cesta na budovanie lepšej spoločnosti.

Pôst je ozaj špecifickým obdobím, teda ak ho človek vôbec berie do úvahy a chce vykonať niečo pre svoj život, pre seba.

Kto je spokojný so svojím životom, tak ďalej už ani nemusí čítať.

Obdobie pôstu môže priniesť do nášho života mnohé potrebné zmeny, môže nám pomôcť objasniť si mnohé existenčné otázky, ako aj mnohé témy, ktoré sú pre nás pálčivé. Týkajú sa našich vzťahov, spravodlivosti, uvažovania o nás samých, o našom vzťahu k Bohu. Ako nám môže toto obdobie prospieť? Žijeme už aj tak v pohnutej dobe, obkľúčení pandémiou a mnohými rozpačitými usmerneniami... Preto je na miesto otázka, či máme ešte na uvažovanie o pôste ešte nejakú chuť a dôvod? Súhrn všetkých okolností nás ale vedie k tomu, aby sme si zodpovedne kládli otázky aj o sebe, aj o tom, čo nás obklopuje.

Obdobie pôstu nás privádza k téme, ktorá je dnes pre mnohých asi trochu archaická a nič nehovoriaca. Je to téma hriechu. Aké následky pre život človeka má hriech zažívame dennodenne tam, kde sa stretávame so zlobou, závisťou, klamstvom, nenávisťou, ohováraním, egocentrizmom, vraždami, narušenými medziľudskými vzťahmi.

Obdobie pôstu prináša mnohé príbehy Ježiša Krista, v ktorých spoznávame túžbu a zápas o to, aby ľudia objavili Boha, ktorý je láska, a ktorý dáva človeku ponuku žiť život oslobodený od hriechu. Takému spôsobu života, v ktorom by sme eliminovali prejavy hriechu, sa musíme učiť. Učíme sa viesť zápas o hodnoty, nachádzať vnútornú silu, aby sme zvládali tieto životné výzvy riešiť. To sa deje keď počúvame slová Ježiša Krista, keď túžime po tom, aby sme počúvali Jeho slovo každý deň aj v tejto pôstnej dobe.

Máme na výber, či sa rozhodneme počúvať a načúvať slovám Ježiša Krista, alebo sa necháme pohltiť životnými okolnosťami a viac sa budeme sústrediť na to, čo nás obklopuje, čo všetko máme ešte v pláne urobiť, aby sme mali super život. Pán Ježiš nás nepošle nikdy od seba preč keď prídeme počúvať Jeho slovo. Nepovie nám: Tak teraz sú pred tebou potrebnejšie veci, choď urob ich, ja tu počkám a potom príď. Pán Ježiš prichádza medzi nás ako hosť do našich domácností, rodín, na naše pracoviská, nielen v advente, či počas Vianoc. On prichádza medzi nás so svojím slovom v každej dobe.

Na základe príbehu o návšteve pána Ježiša v domácnosti Márie a Marty z Evanjelia podľa Lukáša z 10. kapitoly zisťujeme, že Pán Ježiš nás učí rozlišovať veci dôležité, a pre náš život veci vedľajšie. Pritom by sme nemali zabudnúť: nejde o počúvanie Božieho slova preto, že si to zasluhuje jeho vážnosť a hodnota, nejde tu o poslušnosť, lebo Ježiša nazývame svojím Pánom. Tu ide o radosť, ktorá spočíva v tom, že človek spoznáva Božiu nekonečnú milosť a lásku, a zisťuje, že čas strávený pri Božom slove má nekonečne vyššiu hodnotu ako všetky naše starosti. Pri počúvaní Božieho slova spoznávame, k čomu nám bol život daný a v čom spočíva jeho skutočná hodnota.

Nech nám k tomu poslúži aj toto pôstne obdobie.


Sledovanie pietnych spomienok prostredníctvom krátkych videí

Nakoľko pandemické opatrenia v súvislosti s COVID – 19 nám tohto roku neumožnili uctiť si pamiatku obetí dopravných nehôd v tretiu novembrovú nedeľu v chrámoch a na pietnych miestach, pripravili sme pre Vás aspoň formou krátkeho videa možnosť pridať sa k modlitbám za dotknuté rodiny. Zároveň cheme aj týmto spôsobom poďakovať hasičom, záchranárom a policajtom za ich službu.  Apelujeme, buďme voči sebe na cestách ohľaduplní a správajme sa zodpovedne, aby nehôd a úmrtí na cestách bolo čo najmenej: https://youtu.be/R61DYj_PFUI

Zároveň sa nekonali ani pietne spomienky na obete hôr. Nechceme zabúdať ani na tých, ktorí  sú osobne dotknutí tragédiami, ktoré sa udiali v horách. Prinášame preto možnosť navštíviť symbolické cintoríny našich hôr a venovať tichú spomienku tým, ktorí už nie sú medzi nami a vysloviť slová vďaky za záchranné akcie členom Horskej záchrannej služby:  https://youtu.be/lcvTV3s0yTw