Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Stali ste sa obeťou trestného činu? Pomoc a usmernenie nájdete v informačných kanceláriách pre obete trestných činov

logo

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov (informačné kancelárie) nachádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom meste sú zamerané na nasledujúce cieľové skupiny – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi, obete z radov mládeže a obete z radov občanov iných krajín prichádzajúcich a nachádzajúcich sa na území SR v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.  

Informačné kancelárie sú miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň aj priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora.

Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k informáciám, medzi ktoré patrí:

- poskytnutie základných informácií o právach obetí trestných činov a o postupoch v trestnom konaní;

- pomoc pri orientácii v možnostiach riešenia situácie súvisiacej s trestným činom a jeho následkami;

- sprostredkovanie odporúčaní v oblasti právneho usmernenia a podpory;

- nasmerovanie, prípadne poskytnutie pomoci s nadviazaním kontaktu so subjektmi a organizáciami, ktoré poskytujú odbornú pomoc obetiam (sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora).

Sieť informačných kancelárií bola na základe potrieb vychádzajúcich z praxe postupne rozšírená o ďalších osem kancelárií (detašovaných pracovísk) v okresoch Malacky, Dunajská Streda, Poprad, Prievidza, Lučenec, Ružomberok, Levice a Michalovce.

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR (v realizácii odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR) v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.

Informačné kancelárie riešia celú škálu rôznorodej trestnej činnosti. Na ich služby sa obracajú obete majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj násilných trestných činov. Okrem toho pracovníci vybavujú podnety osôb s neštandardným správaním. Obracajú sa na nich aj poškodení s obchodno-právnymi alebo občiansko-právnymi problémami či s prípadmi priestupkov.

Pomoc obetiam venuje významnú pozornosť nastaveniu spolupráce medzi inštitúciami, ktoré poskytujú pomoc alebo prichádzajú do kontaktu s obeťami, prípadne dokážu ovplyvniť prístup k potrebným službám. S týmto cieľom je na úrovni každého kraja tvorená Regionálna platforma pre pomoc obetiam trestných činov, ktorej zámerom je podpora a posilnenie úsilia smerujúceho k adekvátnej a kvalitnej pomoci či ochrane.

Do decembra 2023 boli informačné kancelárie podporené z Európskeho sociálneho fondu ako Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete". Na základe organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 24/2023 zo 14. novembra 2023 sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR s účinnosťou od 1. decembra 2023 stal samostatným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vo vzťahu k realizácii projektu sa zmenil názov organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu nasledovne - odbor prevencie kriminality MV SR. 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 458/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú s účinnosťou od 1.2.2023 informačné kancelárie legislatívne ukotvené a svoju činnosť vykonávajú ako súčasť organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR

Obeť

Obeť – je fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Za obeť sa tiež považujú príbuzní v priamej línii, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu; ak je týchto osôb viac, považuje sa za obeť každá z nich. V trestnom konaní má obeť postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka. Každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa nepreukáže opak, alebo ak nejde o zjavné zneužitie postavenia obete, a to bez ohľadu na to, či bol páchateľ trestného činu zistený, trestne stíhaný alebo odsúdený.

seniori

  • zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
  • zákon č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
  • zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony