Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

logo EVS

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 4 124 384,81 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 13. 10. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 17. 10. 2017

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
  • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

 Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 12/2015 – 10/2022

Popis projektu:

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčasti bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality prostredníctvom koordinácie komplementárneho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Zvýrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov. Kontaktné body budú nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň budú priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií (samospráva, vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a iné).

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

1. Vybudovanie špeciálneho pracoviska pre analýzu potrieb a podporu obetí – cieľom analytického centra bude vytvárať koncepčné a analytické materiály, ktoré budú ďalej využívané koordinátormi na regionálnej úrovni, ich asistentmi a metodickými pracovníkmi. Analytické centrum bude zároveň monitorovať dosahované výsledky a pokrok.

2. Vytvorenie siete koordinátorov pre obete trestných činov – zabezpečí efektívnejší dosah obetí trestných činov k službám poskytovaných v rámci projektu. Počas prvého roka sa nastaví spôsob fungovania siete koordinátorov a ich asistentov a tento sa bude priebežne modelovať na základe skutočných potrieb.

3. Tvorba systému metodického riadenia a koordinácie jednotlivých kontaktných bodov (KB), tvorba a schválenie štandardov a metodík z jednotlivých oblastí so zameraním na potreby klienta –poskytnutie platformy pre koordinátorov a ich asistentov na ďalší rozvoj, výmenu informácií a postupov.

4. Nastavenie spolupráce formou zapojenia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane občianskej spoločnosti, ktorá sa bude riadiť vytvorenými metodikami. V rámci aktivity budú existujúce organizácie a subjekty štátnej správy, ktoré sa venujú danej problematike, dopĺňať systém poskytovania pomoci. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu v tejto oblasti, vytvoriť určitú úroveň poskytovaných služieb.

5. Vzdelávanie koordinátorov, asistentov a príslušníkov PZ na úrovni okresov – zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov s cieľom poskytnúť dostupné, primerané a kvalitné služby klientom.

6. Vytvorenie databázy kontaktných bodov podporných v rámci NP a ich výsledkov, evaluácia dosiahnutých výsledkov – cieľom aktivity je mapovať jednotlivé kontaktné body (sieť koordinátorov a ich asistentov) ako aj ich výsledky a výstupy. Časť databázového systému bude slúžiť odborným pracovníkom verejnej správy a členom projektového tímu k zdieľaniu príkladov dobrej praxe, materiálov k prednáškovej a preventívnej činnosti, skúseností,  a druhá časť databázy dostupná formou webovej stránky, bude poskytovať údaje o kontaktných bodoch (kontakty, služby, pomáhajúce organizácie).

7. Preventívne aktivity s vybranými skupinami obetí - sa budú vykonávať v spolupráci s organizáciami mimovládneho sektora, ktoré sa venujú osvetovým a prevenčným projektom, a ktoré majú zároveň relevantné skúsenosti s inovatívnymi a modernými komunikačnými projektmi v rámci sociálnych tém.

Aktuality:

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na novom portáli OP EVS www.reformuj.sk

Fotogaléria zo série stretnutí so seniormi o nových formách pomoci v apríli 2018

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj.sk

Info o projekte na novom portáli OP EVS

 

prevencia logo

Spustená samostatná stránka prevenciakriminality.sk