Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Politika boja proti podvodom

Úvod

Zodpovedný orgán (ďalej len „ZO“) za fondy pre oblasť vnútorných záležitostí sa zaväzuje zachovávať vysoké právne, etické a morálne štandardy, dodržiavať zásady integrity, objektivity a čestnosti a vďaka spôsobu, akým vykonáva svoju činnosť chce byť vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. Tento záväzok je spoločný pre všetkých zamestnancov. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza od podvodnej činnosti a uľahčiť prevenciu a odhaľovanie podvodov, ako aj tvorbu postupov, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní podvodov a súvisiacich trestných činov a ktoré zabezpečia, že sa takéto prípady riešia včas a vhodným spôsobom.

Pojem podvod sa bežne používa na opísanie širokej škály prehreškov vrátane krádeží, korupcie, sprenevery, podplácania, falšovania, skresľovania, kolúzie, prania špinavých peňazí a zamlčovania dôležitých skutočností. Často sa s ním spája podvodné konanie s cieľom osobného zisku, zisku pre prepojené osoby alebo tretie strany a zároveň strata pre inú stranu – úmysel je kľúčovým prvkom, ktorý odlišuje podvody od nezrovnalostí. Podvod nemá iba potencionálny finančný dopad, ale môže poškodiť aj povesť organizácie zodpovednej za efektívne a účinné riadenie finančných prostriedkov. Tento aspekt je mimoriadne dôležitý v prípade organizácií verejnej správy zodpovedných za riadenie fondov EÚ.

Korupcia je zneužitie právomoci na vlastné obohatenie. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon úradných funkcií z dôvodov, medzi ktoré patrí rodinný život, citový život, politická spriaznenosť alebo spriaznenosť na základe štátnej príslušnosti, ekonomický záujem alebo akýkoľvek iný spoločenský záujem, napr. so žiadateľom alebo prijímateľom prostriedkov z fondov EÚ.

Zodpovednosti

V rámci ZO za fondy pre oblasť vnútorných záležitostí bola celková zodpovednosť za riadenie rizika podvodu a korupcie delegovaná na vedúcich pracovníkov odboru zahraničnej pomoci, odboru kontroly verejného obstarávania, oddelenia financovania projektov EÚ a koordinátora fondov, zodpovedného za boj proti korupcii, ktorí nesú zodpovednosť za:

  • vykonávanie pravidelného vyhodnocovania rizík podvodov;
  • vytvorenie účinnej politiky boja proti podvodom a riešenia podvodov;
  • zabezpečenie informovanosti zamestnancov ZO o podvodoch a vzdelávania;
  • zabezpečenie, aby ZO bezodkladne odovzdal vyšetrovanie prípadov podvodov príslušným vyšetrovacím orgánom;

Na úrovni ZO funguje tím k riadeniu rizík, ktorý za účelom identifikovania potencionálnych rizík podvodu, minimalizuje pravdepodobnosti ich vzniku alebo zníženia ich dopadu.

Pracovná skupina je zodpovedná najmä za:

  • identifikáciu rizík, ich analýzu a hodnotenie;
  • definovanie existujúcich kontrolných mechanizmov;
  • navrhovanie opatrení a termínov na ich prijatie;
  • monitorovanie rizík a prijatých opatrení;

Vedúci zamestnanci v rámci ZO za fondy pre oblasť vnútorných záležitostí sú zodpovední za každodenné riadenie rizík podvodov, a to najmä za zabezpečenie, aby v rámci ich pôsobnosti bol každý zamestnanec informovaný o možných rizikách vzniku podvodov a aby existoval primeraný systém vnútornej kontroly a prijímania nápravných opatrení.

Zamestnanci ZO sú povinní sledovať výskyt indikátorov podvodu (tzv. red flags), ktoré upozorňujú na možnú podvodnú aktivitu a reagovať na ne.

Oznamovanie podvodov

ZO má zavedený systém oznamovania podvodov, a to interne, ako aj Európskemu úradu pre boj proti podvodom:

O podozreniach z podvodu alebo korupcie môže ktokoľvek informovať OLAF. Všeobecné pravidlo pri oznamovaní podozrenia z podvodu alebo korupcie je: „Čím včasnejšie a konkrétnejšie informácie sú, tým lepšie“. Zároveň by sa mali predložiť aj všetky dostupné dokumenty na podloženie informácií. OLAF možno kontaktovať vo všetkých úradných jazykoch prostredníctvom rôznych kanálov.

Všeobecné kontaktné údaje (telefónne čísla, poštová adresa, webové formuláre) sú zverejnené na: https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/general-contacts_sk.

Všetky oznámenia sa budú riešiť v najprísnejšej tajnosti a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenia proti podvodom

ZO zaviedol primerané opatrenia proti podvodom na základe dôkladného hodnotenia rizík podvodov. Tím k riadeniu rizík dôrazne a promptne skúma všetky prípady podozrení z podvodu a prípady skutočných podvodov, aby v prípade potreby zlepšil vnútorný systém riadenia kontroly. Hodnotenie rizík podvodu sa vykonáva zväčša na ročnej báze a nástroj pokrýva pravdepodobnosť a dopad špeciálnych a bežne známych rizík podvodu.

Záver

Podvody sa môžu prejavovať mnohými spôsobmi. ZO uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii a má zavedený spoľahlivý systém kontroly, ktorý je navrhnutý tak, aby sa v najväčšej možnej miere predchádzalo podvodom a aby sa zabezpečilo ich odhalenie a náprava dôsledkov v prípade, že k nim dôjde.[1] Forma nahlasovania podozrenia môže byť anonymná aj neanonymná v závislosti od toho, či chce byť ohlasovateľ informovaný o výsledku prešetrenia. Ak áno, uvedie svoje kontaktné údaje (meno, adresa, telefónny kontakt, prípadne aj e-mailovú adresu – v súlade s pokynmi uvedenými na webovom sídle Úradu vlády SR

[2] Forma nahlasovania je neanonymná, nakoľko jednou z informácií, ktoré má zasielaný podnet z dôvodu eliminácie neopodstatnených, resp. neoveriteľných podnetov obsahovať, je kontakt na osobu, ktorá podozrenie identifikovala.

[3] Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]