Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

IS identifikátora fyzických osôb

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva na národný projekt pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok bola zverejnená na portáli ministerstva financií.

FÁZA I.

Názov projektu: Informačný systém identifikátora fyzických osôb /IS IFO/
Kód ITMS : 21110120004

Termín realizácie projektu fáza 1.:
12/2012– 12/2015

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 30. 10. 2010
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP: 29. 7. 2011
Výška NFP: 12 613 688 €
Dátum podpisu dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP: 30. 12. 2013
Výška NFP podľa Dodatku číslo 2: 12 613 688,00 €
Dátum podpisu dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP: 19. 12. 2014
Výška NFP podľa Dodatku číslo 3: 8 401 599,99 €
Dátum podpisu dodatku č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP: 7. 9. 2015
Výška NFP podľa Dodatku číslo 4: 12 526 208,07€  
Dátum podpisu dodatku č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP: 15. 10. 2015
Výška NFP podľa Dodatku číslo 5: 12 526 208,07€  
Dátum podpisu dodatku č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP: 30. 11. 2015
Výška NFP podľa Dodatku číslo 6: 12 526 208,07€  
Dátum podpisu dodatku č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP: 22. 12. 2015
Výška NFP podľa Dodatku číslo 7: 11 822 205,89€

FÁZA II.

Výzva - kód Výzvy : OPII-2015/7/5-FP

Názov projektu: Informačný systém identifikátora fyzických osôb /IS IFO/ - 2.fáza
Kód ITMS2014+ : 311071A130

Termín realizácie projektu 2. fáza :
01/2016 – 03/2020

Z311071A130 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 
Dátum podpisu: 1. 3. 2016  
Výška NFP : 704 002,18 €

Dátum podpisu dodatku č. 1 k zmluve o NFP: 10. 02.2017 
Dátum podpisu dodatku č. 2 k zmluve o NFP: 26. 02. 2018
Dátum podpisu dodatku č. 3 k zmluve o NFP: 12. 03. 2019
Dátum podpisu dodatku č. 4 k zmluve o NFP: 20. 08. 2019

Operačný program : Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os : 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita : 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Dodávateľ: Gratex International, a.s., Asseco Central Europe, a.s.
Realizačné náklady: 8 159 999,99 €

Dátum podpisu zmluvy o dielo: 21. 8. 2014
Dátum podpisu Dodatku č.1 k zmluve o dielo: 01. 12. 2014
Dátum podpisu Dodatku č.2 k zmluve o dielo: 31. 03. 2015
Dátum podpisu Dodatku č.3 k zmluve o dielo: 27. 08. 2015
Dátum podpisu Dodatku č.4 k zmluve o dielo: 25. 11. 2015
Dátum podpisu Dodatku č.5 k zmluve o dielo: 25. 11. 2016
Dátum podpisu Dodatku č.6 k zmluve o dielo: 13. 12. 2017
Dátum podpisu Dodatku č.7 k zmluve o dielo: 29. 10. 2018
Dátum podpisu Dodatku č.8 k zmluve o dielo: 25. 04. 2019
Dátum podpisu Dodatku č.9 k zmluve o dielo: 31. 03. 2020

 Popis projektu/prínos pre občana:

Sprístupnenie výsledkov projektu IS IFO bude pozitívne prispievať k zvýšeniu spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou. Zavedením IS IFO:

  • bude možná presná identifikácia občana vo všetkých informačných systémov verejnej správy a komunikácia medzi týmito systémami. Tým sa zabezpečí vzájomná výmena údajov, čo prinesie prínos k zjednodušeniu vybavovania každej agendy a životných situácií a odbremenenie občana od povinnosti duplicitného poskytovania potvrdení,
  • skvalitnia sa informácie, s ktorými pracujú zamestnanci verejnej správy a tým sa zníži počet chýb, ktoré sa v dnešných procesoch môžu vyskytnúť. Služby IS IFO umožnia realizáciu všetkých nadväzujúcich projektov, ktorých cieľom bude aj zvýšenie kompetentnosti zamestnancov VS,
  • vznikne jednoznačná identifikácia používateľov eGovernment služieb, vytvoria sa podmienky pre príjem podaní a podnetov v elektronickej forme a využívanie elektronických formulárov pri vybavovaní správnych agend,
  • nový identifikátor bude možné využívať aj pre vydanie certifikátu pre zaručený elektronický podpis a pre ostatné služby eGovernmentu. Štruktúra IFO je pripravovaná tak, aby mohla byť využívaná v identifikačných a autentizačných prostriedkoch (napr. pripravované elektronické identifikačné karty). V súčasnosti sa v SR podľa zákona č. 301/1995 o rodnom čísle používa ako všeobecný identifikačný údaj fyzickej osoby rodné číslo, ktoré obvykle zabezpečuje jednoznačnosť osobných údajov v informačných systémoch.

Návrh a postup zavedenia jednoznačného identifikátora fyzickej osoby (IFO) z rodného čísla je v súlade s požiadavkami na bezpečné generovanie, deriváciu a zaistenie ochrany súkromia podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES.