Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V oblasti boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosti a ochrany obyvateľstva a v oblasti lákania a udržania talentov má ministerstvo vnútra ako vykonávateľ zadefinované míľniky a ciele v dvoch komponentoch:

 

KOMPONENT 10: Lákanie a udržanie talentov

Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy.
Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku.

KOMPONENT 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Slovensko sa nachádza na veľmi nízkych priečkach, pokiaľ ide o indikátor vnímania korupcie a dôveru v políciu. Verejná práva je fragmentovaná a má obmedzenú kapacitu, čo bráni poskytovaniu verejných služieb, ako aj verejným investíciám, pričom finančná trestná činnosť sa nerieši dostatočne.

Hlavné  ciele:

  • posilniť úsilie vynakladané na odhaľovanie a stíhanie korupcie,
  • boj proti trestným činom proti životnému prostrediu,
  • zvýšiť kapacity úsilia v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí,
  • optimalizovať krízové riadenie ,
  • posilniť administratívne kapacity na rôznych úrovniach vlády.

Plán obnovy a odolnosti
www.planobnovy.sk

 Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Nové trendy v medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti vrátane zneužívania právnych subjektov na účely prania špinavých peňazí vyvíjajú tlak na Slovensko, aby aktualizovalo svoj rámec boja proti ekonomickej trestnej činnosti.

Cieľom reformy je posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii. Zlepší sa ňou právny rámec pre zaistenie majetku, právomoci polície overovať pôvod majetku a zriadi sa úrad spravujúci zaistený majetok. Takisto sa zavedie Centrálny register účtov.

Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí si vyžaduje vhodné nástroje vrátane digitálnych riešení a kapacít. Táto investícia poskytne niekoľko nástrojov a opatrení na budovanie kapacít na podporu Reformy 1. To zahŕňa digitálne softvérové riešenia na finančné vyšetrovanie a pre Centrálny register účtov.

Kapacity Policajného zboru v oblasti finančného vyšetrovania sa posilnia prostredníctvom odbornej prípravy a vybavenia, ako aj reorganizácie: vytvorí sa Národná centrála osobitných druhov kriminality (NCODK) spolu s regionálnymi pracoviskami a útvarmi analytickej činnosti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Okrem toho sa podniknú kroky na zabezpečenie plnej funkčnosti Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Reforma 2: Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru

Štruktúry a kapacity policajných síl sú zastarané a chýbajú im špecializované služby zaoberajúce sa novými formami trestnej činnosti a kriminálnou analýzou. Reformou sa prepracuje organizácia policajných síl, posilnia sa analytické kapacity a služby kriminalistickej techniky, ako aj vyšetrovanie environmentálnej kriminality. Zriadia sa služby kriminalistickej techniky, útvary kriminálnej analýzy a útvar na boj s environmentálnou trestnou činnosťou.

Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru

Nedostatočná digitalizácia policajných síl vedie k neefektívnosti vo viacerých oblastiach.

Reorganizácia (Reforma 2) si vyžaduje rekvalifikáciu, renovácie a dodatočné vybavenie. Vďaka tejto investícii sa vybudujú kapacity policajných síl a zdigitalizujú sa procesy. Odborná príprava a vybavenie sa poskytnú najmenej 310 zamestnancom útvarov zriadených v rámci Reformy 2. Zriadia sa automatizované systémy odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky a elektronického postupu udeľovania povolení na pobyt.

Dôjde k renovácii najmenej 45000 m²podlahovej plochy policajných budov, čím sa dosiahne v priemere  30 % úspora primárnej energie. Nakúpi sa najmenej 700 ekologických vozidiel. 

Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií

Viaceré krízy vrátane pandémie poukázali na nedostatky v mechanizmoch reakcie na krízu. Touto reformou sa optimalizuje krízové riadenie a príslušné kapacity, ako aj účinná koordinácia záchranných zložiek. To zahŕňa jasné vymedzenie úloh a opatrení spolupráce služieb reakcie na núdzové situácie Integrovaného záchranného systému, vytvorenie spoločných postupov pri riešení krízových udalostí a spoločný koordinačný mechanizmus. Reformou sa vytvorí aj sieť integrovaných bezpečnostných centier.

Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému

Nejednotná a fragmentovaná komunikačná a informačná infraštruktúra záchranných zložiek spomaľuje reakciu v prípade krízovej udalosti. Okrem toho je časť infraštruktúry hasičskej záchrannej služby v neuspokojivom technickom stave. Integrované krízové riadenie si teda vyžaduje vhodnú infraštruktúru na jeho koordináciu.

Cieľom tejto investície je poskytnúť potrebnú fyzickú a digitálnu infraštruktúru na úplné vykonanie Reformy 3 tohto komponentu.  Podporí sa výstavba budov pre nové integrované bezpečnostné centrá. Okrem toho sa vybudujú aspoň 4 nové hasičské stanice a najmenej 3 sa zrenovujú a zmodernizujú. Renováciou je potrebnédosiahnuť priemernú úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

Investícia 4: Zefektívnenie, optimalizácia a posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy

Touto investíciou sa posilnia administratívne kapacity na miestnej aj vnútroštátnej úrovni s cieľom zrealizovať reformy a investície v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Na miestnej úrovni sa zriadi najmenej 20 centier zdieľaných služieb s cieľom zlepšiť efektívnosť poskytovania služieb vo verejnom záujme na miestnej úrovni, a to najmä v znevýhodnených regiónoch. Okrem toho sa zriadi vzdelávacia platforma s cieľom zlepšiť zručnosti zamestnancov verejnej správy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PO + NG

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy