Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2014-2020

logo operačný program Kvalita životného prostredia        logo EÚ

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je sprostredkovateľským orgánom pre  Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) pre Prioritnú os 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti  mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy, Špecifický cieľ 3.1.1 – Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy a Špecifický cieľ 3.1.3 – Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Celková alokácia pre prioritnú os 3 (špecifický cieľ 3.1.1 a 3.1.3), ktorá je zameraná na riešenie osobitných rizík, predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof predstavuje čiastku 241 mil EUR, spolufinancovanú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Hlavným cieľom Prioritnej osi 3 je:

  • budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania,
  • posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni,
  • podpora špecializovaných záchranných modulov

Operačný program Kvalita životného prostredia bol schválený uznesením vlády SR č. 175/2014 zo dňa 16. 4. 2014 a Európskou komisiou dňa 28. 10. 2014.
 
Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
 
Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Dokumenty na stiahnutie: Aktuálna verzia OP KŽP SK/EN verzia sa nachádza tu: Operačný program Kvalita životného prostredia