Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku

Operačný program Informatizácie spoločnosti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projektu: Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku

Výzvu na národný projekt pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok zverejnilo Ministerstvo financií SR.

FÁZA I.

Kód ITMS: 21110120042
Termín realizácie projektu:  11/2007 - 12/2015
Výška NFP:  43 487 094,83 €
Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 8. 2013
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP:  30. 10. 2013

Dodatok č. 1. k zmluve o NFP: 18.11.2013
Dodatok č. 2. k zmluve o NFP: 24.04.2015
Dodatok č. 3. k zmluve o NFP: 28.08.2015
Dodatok č. 4. k zmluve o NFP: 30.11.2015
Dodatok č. 5. k zmluve o NFP: 18.12.2015


Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o., 

FÁZA II.

Termín realizácie projektu: 08/2014 - 03/2017
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum vyhlásenia výzvy: 01. 12. 2015
Výška NFP: 4 250 793,10 €
Dátum podpisu zmluvy o NFP: 04.03. 2016
Miesto realizácie projektu: celá SR
Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.


Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:

7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Popis projektu:

  • vytvorenie elektronických služieb ako produktu automatizovanej a elektronizovanej back-office agendy verejnej správy Ministerstva vnútra SR za účelom efektívneho poskytovania služieb občanom automatizovaným alebo elektronickým spôsobom;
  • vytvorenie finančne efektívneho, spoľahlivého a bezpečného riešenia, ktoré bude poskytovať služby občanom a podnikateľom, ako aj zabezpečovať podporu činností jednotlivých povinných osôb pri realizácii platieb pokút a sankcií k priestupkom v gescii Ministerstva vnútra SR prostredníctvom platieb v hotovosti, platobnými kartami, bankovým prevodom alebo platbou cez internet. Príkladom služby zameranej na občana je elektronické vybavenie pokuty/sankcie.

Výsledky a dopady projektu:

Riešenie bude zapadať do celkovej stratégie budovania eGovernmentu a napomáhať napĺňanie nasledovných cieľov:

  • automatizáciou a optimalizáciou procesov zabezpečiť efektívnejší výkon verejnej a vnútornej správy so zámerom redukcie počtu potrebných pracovníkov, alebo zvýšenie času, ktorý pracovníci môžu venovať jednotlivým prípadom;
  • elektronizáciou docieliť väčšiu transparentnosť procesov a znížiť mieru korupcie;
  • optimalizáciou procesov a ich podporou prostriedkami IKT dosiahnuť výrazné zníženie nákladov na verejnú správu pri súčasnom zvýšení kvality a dostupnosti služieb.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, vrátane prevzatia diela od dodávateľov, ako aj ukočenie realizácie podporných aktivít projektu, prebehlo v zmysle zmluvných termínov. Aktuálne prebieha finančné vysporiadanie projektu a jeho administratívne ukončovanie voči poskytovateľovi NFP.