Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Operačný program Vzdelávanie

 

Názov: Operačný program Vzdelávanie
Cieľ: Cieľ operačného programu je definovaný nasledovne: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám znalostnej spoločnosti“.
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR www.minedu.sk
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Pôsobnosť: OP pokrýva celé územie SR, vrátane Bratislavského kraja.
Prioritné osi:
  1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
  3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
  4. Moderné vzdelávanie pre vedmostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
Účasť MV SR: OP sa zameriava na všetky stupne škôl, od základných po vysoké, zároveň aj na podporu celoživotného vzdelávania, tzn. Oprávnými príjemcami budú aj ústredné orgány štátnej správy ako zriaďovatelia subjektov v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov (napr. stredné odborné školy Policajného zboru) a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 145/2002 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany a Akadémia Policajného zboru.