Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Multilaterálne zmluvy a zmluvy s medzinárodnými organizáciami

 1. Dohoda o spolupráci pri predvídaní, prevencii a zmierňovaní prírodných a technologických katastrof medzi vládami Rakúskej republiky, Chorvátskej republiky, Maďarskej republiky, Talianskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v rámci Stredoeurópskej iniciatívy (pristúpenie Slovenskej republiky k dohode 19. januára 2000)
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Ukrajiny a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti prepravy jadrového paliva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou cez územie Ukrajiny (Bratislava, 18. novembra 1993)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 76/1994
  nadobudnutie platnosti: 18. novembra 1993
 3. Projekt OSN/DHA (OCHA) o využití vojenských prostriedkov a prostriedkov civilnej ochrany pri záchranných akciách (DPR 213/3 MCDA)
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov týkajúca sa právneho štatútu, imunít a výsad Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a jeho personálu v Slovenskej republike (Bratislava, 1. marca 1994)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 219/1994
  nadobudnutie platnosti: 1. marca 1994
 5. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) o spolupráci a poskytovaní materiálnej pomoci pri zabezpečovaní činnosti úradu UNHCR v Slovenskej republike (Bratislava, 23. januára 1995)
 6. Memorandum porozumenia medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov
  (Bratislava, 22. septembra 1994)
 7. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku (Bratislava, 20. júla 2009) 
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č.301/2009 Z.z. 
  nadobudnutie platnosti: 20. júla 2009
  skončenie platnosti: 26. marca 2010, č. 208/2012 Z.z.
 8. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku (Bratislava, 22. decembra 2010)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 9/2011 Z.z. 
  nadobudnutie platnosti: 22. decembra  2010
  skončenie platnosti: 23. júna 2012, č. 208/2012 Z.z.
 9. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku (Bratislava, 21. júna 2012) 
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 208/2012 Z.z. 
  nadobudnutie platnosti: 24. júna 2012 
  predbežné vykonávanie dohody odo dňa jej podpisu, t.j. od 21. júna 2012, a to v prípade ustanovení článku 2 ods. 1 a 5 a článku 3 písm. d) až f). 
 10. Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (Ženeva, 17. mája 1996)
 11. Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o spolupráci pri poskytovaní materiálnej pomoci pri zabezpečovaní činnosti IOM v Slovenskej republike (Ženeva, 19. novembra 1996)
 12. Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o pomoci pri návrate neúspešných žiadateľov o azyl a ilegálnych migrantov do krajiny pôvodu
  (Bratislava, 20. augusta 1998)
 13. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete (Bratislava, 20. júla 2009) 
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č.321/2009 Z.z. 
  nadobudnutie platnosti: 19. augusta 2009
 14. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činnosti Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009 (Bratislava, 2. decembra 2011) 
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č.545/2011 Z.z. 
  nadobudnutie platnosti: 1. januára 2012 
  predbežné vykonávanie dohody odo dňa podpisu, t.j. od 2. decembra 2011  
 15. Dohoda o právnom postavení utečencov (Ženeva, 28. júla 1951)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 319/1996
  nadobudnutie platnosti pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku: 24. februára 1992
 16. Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov (New York, 31. januára 1967)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 319/1996
  nadobudnutie platnosti pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku: 26. novembra 1991 
 17. Dohovor určujúci štát zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl podaných v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev (Dublin, 15. jún 1990)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 694/2004
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. septembra 2004
 18. Dohovor Rady Európy č. 141/1990 o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (Štrasburg, 8. novembra 1990)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 109/2002
  nadobudnutie platnosti  pre Slovenskú republiku: 1. septembra 2001
 19. Dohovor o cestnej premávke (Viedeň, 1968)
 20. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci (Bratislava, 13. júna 2003)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 299/2004
  nadobudnutie platnosti: 23. decembra 2003
 21. Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United Stated Holocaust Memorial Council pri mikrofilmovaní archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933 – 1948) (september 2003)
 22. Memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a Európskym spoločenstvom o účasti Slovenskej republiky na „Mechanizme Spoločenstva na uľahčenie posilnenej spolupráce pri asistenčných zásahoch civilnej ochrany“ (platnosť od 1. januára 2003)
 23. Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o zriadení Európskeho policajného úradu (Brusel, 26. júla 1995)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 619/2004
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. septembra 2004
  skončenie platnosti dňa 1. januára 2010, č. 11/2010 Z. z., prezident SR podpísal dňa 20. novembra 2009 listinu o vypovedaní Dohovoru a 8. decembra 2009 bola uložená u depozitára - generálneho tajomníka Rady EU
 24. Protokol vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí (Brusel, 24. júla 1996)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 620/2004
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. septembra 2004
  skončenie platnosti dňa 1. januára 2010, č. 11/2010 Z. z., prezident SR podpísal dňa 20. novembra 2009 listinu o vypovedaní Protokolu a 8. decembra bola uložená u depozitára - generálneho tajomníka Rady EU
 25. Protokol vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 41 ods. 3 Dohovoru o Europole, o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov riaditeľa a zamestnancov Europolu (Brusel, 19. júna 1997, pristúpenie SR dňa 28. mája 2004)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 621/2004
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. septembra 2004
  skončenie platnosti dňa 1. januára 2010, č. 11/2010 Z. z., prezident SR podpísal dňa 20. novembra 2009 listinu o vypovedaní Protokolu a 8. decembra 2009 bola uložená u depozitára - generálneho tajomníka Rady EU 
 26. Protokol vypracovaný na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dhovor o Europole), pozmeňujúci článok 2 a prílohe k tomuto dohovoru (Brusel, 30. novembra 2000, pristúpenie SR dňa 28. mája 2004)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 262/2007 Z.z.
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 29. marca 2007
  skončenie platnosti dňa 1. januára 2010, č. 11/2010 Z. z., prezident SR podpísal dňa 20. novembra 2009 listinu o vypovedaní Protokolu a 8. decembra 2009 bola uložená u depozitára - generálneho tajomníka Rady EU
 27. Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole) a Protokol o výsadách a imunitách Europolu, členov jeho orgánov, zástupcov tajomníka zamestnancov Europolu (Brusel, 28. novembra 2002, pristúpenie SR dňa 28. mája 2004)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 264/2007 Z. z.
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 29. marca 2007
  skončenie platnosti dňa 1. januára 2010, č. 11/2010 Z. z., prezident SR podpísal dňa 20. novembra 2009 listinu o vypovedaní Protokolu a 8. decembra 2009 bola uložená u depozitára - generálneho tajomníka Rady EU
 28. Protokol vypracovaný na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor (Brusel, 23. novembra 2003, pristúpenie SR dňa 28. mája 2004)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 265/2007 Z. z.
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 29. marca 2007
  skončenie platnosti dňa 1. januára 2010, č. 11/2010 Z. z., prezident SR podpísal dňa 20. novembra 2009 listinu o vypovedaní Protokolu a 8. decembra 2009 bola uložená u depozitára - generálneho tajoníka Rady EU
 29. Protokol proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York, 15. novembra 2000)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 33/2005
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 21. októbra 2004
 30. Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York, 15. novembra 2000)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 34/2005
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 21. októbra 2004
 31. Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (New York, 31. máj 2001)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 21/2006
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 3. júla 2005
 32. Dohoda o nedovolenom obchodovaní po mori, ktorou sa vykonáva článok 17 Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (Štrasburg, 31. januára 1995)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 163/2004
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. januára 2003
 33. Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (Madrid, 21. mája 1980)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 78/2001
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. mája 2000
 34. Protokol č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi týkajúceho sa interteritoriálnej spolupráce (Štrasburg, 5. mája 1998)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 116/2001
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. februára 2001
 35. Doplnkový protokol k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (Štrasburg, 9. novembra 1995)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 79/2001
  nadobudnutie platnosti pre Slovesnkú republiku: 1. mája 2000
 36. Európska charta miestnej samosprávy (Štrasburg, 15. októbra 1985)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 602/2002
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. júna 2000
 37. Európsky dohovor o občianstve (Štrasburg, 6. novembra 1997)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 418/2000
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. marca 2000
 38. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou úniou o účasti Slovenskej republiky v Policajnej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (Brusel, 31. júla 2003)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 620/2003
  nadobudnutie platnosti: 31. júla 2003
 39. Dohovor určujúci štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev (Dublin, 15. jún 1990)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 694/2004
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. septembra 2004
 40. Európska dohoda o zrušení víz pre utečencov (Štrasburg, 20. apríl 1959)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 188/2005
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 28. februára 2005
 41. Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi zo 16. mája 2005
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 487/2008
  nadobudnutie platnosti pre Slovenskú republiku: 1. februára 2008
 42. Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu zo 16. mája 2005
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 91/2009
  nadobudnutie paltnosti pre Slovenskú republiku: 1. januára 2009
 43. Zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
  uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 17/2011 Z.z.
  nadobudnutie paltnosti pre Slovenskú republiku: 1. decembra 2010