Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Elektronizácia služieb matriky

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva na národný projekt pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok bola zverejnená na portáli ministerstva financií.
 
Názov projektu : Elektronizácia služieb matriky
Kód ITMS :           21110120001


Časový rámec projektu:

Termín realizácie projektu :       07/2012 - 10/2015
Výška NFP:                              9 061 341,84 €

Výzva vyhlásená:                                                                                                       18.11.2008
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:                        29.09.2009
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  26.04.2011
Dátum podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  12.11.2012
Dátum podpisu Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  11.12.2013
Dátum podpisu Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  27.06.2014
Dátum podpisu Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  25.11.2014
Dátum podpisu Dodatku č. 6 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  27.02.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 7 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  20.08.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 8 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  29.10.2015


Dodávateľ:                                                     DITEC, a.s.
Realizačné náklady:                                          3 057 278,40 €
Dátum podpisu zmluvy o dielo:                          03. 04. 2012
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo:    19.10.2012
Dátum podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo:    18.06.2014
Dátum podpisu Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo:    19.02.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo:    29.06.2015

Realizačná zmluva OVO1-2013/000005-5            Aliter Technologies, a.s                         05.12.2013
Realizačné náklady:                                          4 599 999,98 €

Realizačná zmluva OVO1-2014/000130-61            Atos IT Solutions and Services s.r.o.     21.08.2014
Realizačné náklady:                                            1 222 294,80 €

Realizačná zmluva OVO1-2014/000130-77             Atos IT Solutions and Services s.r.o.      16.10.2014 


O projekte

Vytvorenie centrálnej databázy matričných udalostí pre celé Slovensko previazanej s Registrom fyzických osôb umožní zabezpečiť získanie úradného potvrdenia matričných udalostí pre slovenské aj európske orgány a zastupiteľnosť matričných úradov pri vydávaní úradných výpisov o matričných udalostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu osoby. V databáze budú evidované údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí. Podanie elektronickej žiadosti alebo dopytu bude občanovi umožnené prostredníctvom internetu aj mimo pracovných dní.
Ciele projektu:

 • zavedenie elektronických služieb matriky,
 • centralizácia informačného systému matriky,
 • efektívna integrácia informačného systému matriky do celkovej architektúry eGovernmentu,
 • sprístupnenie elektronických služieb matriky a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony.

Projekt má zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou v oblasti informatizácie verejnej správy. Prispeje k tomu implementácia nových služieb eGovernmentu, ktorá umožní občanom a podnikateľom pristupovať k riešeniu svojich požiadaviek na matričné úrady prostredníctvom internetu. Základný atribút pri implementácii projektov ktoré sa budú realizovať v rámci MV SR ako prioritné projekty OPIS bude rešpektovanie zásady „ jedenkrát a dosť“ vo vzťahu občana a podnikateľa k verejnej správe. Konkrétne sa uvedené ciele prejavia ako možnosť získať úradné výpisy z matričných kníh v mieste inom ako je miesto sídla vecne príslušnej matriky. Vybavovanie agendy sa podstatne zrýchli a zároveň spresní.


Harmonogram projektu podľa Zmluvy o NFP:


Charakteristika jednotlivých čiastkových aktivít projektu:

Procesná analýza a návrh riešenia:

 • Podrobná analýza požiadaviek na IS CISMA (Procesná analýza a návrh IS CISMA)
 • Dokumentácia funkčného a technického návrhu IS CISMA (Návrh SW riešenia IS CISMA)

Realizácia riešenia a testovanie:

Programové vybavenie IS CISMA

 • Realizácia riešenia aplikačného programového vybavenia CISMA
 • Realizácia riešenia podporných prostriedkov a konverzných programov
 • Testovanie aplikačného programového vybavenia IS CISMA
 • Testovanie podporných prostriedkov a konverzných programov

Produktívna prevádzka a rollout:

Dokumentácia (Tvorba manuálov k SW)

 • Vyhotovenie dokumentácie o aplikačnom programovom vybavení IS CISMA
 • Vyhotovenie dokumentácie o podporných prostriedkov a konverzných programoch

Školenia
Podporné služby (Riešenie užívateľských incidentov)
Bezpečnostný projekt CISMA

Aktuálny stav projektu:

Projekt bol ukončený, všetky časti diela boli odovzdané a akceptované.