Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 2014 - 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa uchádza o nenávratný finančný prostriedok v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI), Prioritná os 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Špecifický cieľ 1.1.3. – Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

Zámer národného projektu s názvom „Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti vnútornej bezpečnosti“ bol schválený na Monitorovacom výbore OP VaI dňa 29. septembra 2015. Národný projekt sa zameriava na aplikovaný materiálový výskum a výskum IKT s cieľom posilniť ochranu, odolnosť a udržateľnosť kritickej a civilnej infraštruktúry a vývoj nových produktov, prostriedkov, či služieb, ktoré budú systematicky napomáhať danému cieľu.

Realizácia národného projektu prispeje k:

- zvýšeniu výskumnej aktivity štátnych a verejných inštitúcií v dvoch zo štyroch oblastí špecializácie RIS3 SK z pohľadu vedecko-výskumných kapacít (materiálový a IKT výskum);

- vytvoreniu platformy na spoluprácu a koncentráciu aktuálne fragmentových výskumných aktivít rôznych výskumných inštitúcií, čím sa zlepší koordinácia výskumného potenciálu štátnych a verejných inštitúcií;

- integrácii a rozvoju už existujúcej infraštruktúry VaV (v oblastiach RIS3 SK), zamedzeniu duplikácií;

- rozvoju ľudského potenciálu a personálnych vedecko-výskumných kapacít schopných zapojiť sa do medzinárodných výskumných aktivít a schopných riešiť zásadné zadania odberateľskej praxe.

Riadiacim orgánom pre OP VaI je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]