Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Názov projektu:  Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru
Výzva pre národný projekt pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok bola zverejnená na portáli ministerstva financií.


FÁZA I.

Kód ITMS  21110120037
Termín realizácie projektu: 10/2013 - 12/2015
Výška NFP: 29 217 523,20 €
Výzva vyhlásená: 05. 01. 2013
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  19. 06. 2013
Dodatok č. 1. k zmluve o NFP: 08.12.2014
Dodatok č. 2. k zmluve o NFP: 08.04.2015
Dodatok č. 3. k zmluve o NFP: 28.08.2015
Dodatok č. 4. k zmluve o NFP: 30.11.2015
Dodatok č. 5. k zmluve o NFP: 18.12.2015

Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.

Popis projektu:

Cieľom projektu je podporiť činnosti MV SR modernými informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré predovšetkým zlepšia príjem, spracovanie a riešenie podnetov a udalostí od občanov zo strany polície a tým zefektívnia prácu výkonných zložiek, zvýšia bezpečnosť občanov a poskytnú im transparentné informácie. Nový systém komplexne prispeje k lepšiemu plneniu činností polície, ktoré je definované mottom „Pomáhať a chrániť“.  

Ciele Projektu/prínos pre občana:

  • Umožniť občanom asistovane nahlásiť životnú situáciu a komunikovať s jednotlivými zložkami Ministerstva vnútra dostupnými komunikačnými prostriedkami cez centrálny prístupový bod.
  • Implementovať informačný systém pre koordináciu, manažment a zefektívňovanie výkonu zložiek.
  • Poskytovať štatistické informácie na úseku dopravy.
  • Vybudovať rezortný GIS pre špecifické účely MVSR a sprístupniť informácie z GIS prostredníctvom mobilných zariadení výkonným a iným zložkám rezortu.

FÁZA II.

Kód ITMS: - 311071A131
Termín realizácie projektu:  07/2014 - 02/2017
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum vyhlásenia výzvy: 01. 12. 2015
Výška NFP:  10 781 149,17 €
Dátum podpisu zmluvy o NFP: 01.03. 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP: 07.12.2016
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP: 05.04.2017
Miesto realizácie projektu: celá SR
Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:

7.3
: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Popis projektu:

Projekt Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru vytvorí predpoklady pre začlenenie operačných stredísk Policajného zboru do poskytovania elektronických služieb občanom. Moderné komunikačné prostredie pre interakciu medzi občanom a policajným zborom zlepší dostupnosť informácií zo sektora Ministerstva vnútra a štatistických informácií o činnosti Polície pre širokú verejnosť.

V súčasnosti chýba práve možnosť komunikácie s Policajným zborom prostredníctvom mobilných aplikácií či webových služieb automatizovaným spôsobom.

Výsledky a dopady projektu:

Riešenie bude zapadať do celkovej stratégie budovania eGovernmentu a napomáhať napĺňanie nasledovných cieľov:

  • Projekt Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru má zefektívniť procesy jednotlivých zložiek polície, minimalizovať prácnosť podporných činností (zaznamenávanie a zdieľanie informácií, dokumentačné činností) a umožniť príslušným pracovníkom a policajným hliadkam v teréne viac sa sústrediť na svoje poslanie – pomoc a ochrana obyvateľov Slovenskej republiky.
  • Zavedením plánovaných elektronických služieb informačných systémov MV SR bude možné výrazne skvalitniť a zefektívniť komunikáciu občanov s políciou, efektívnejšie koordinovať hliadky v teréne. Výsledkom bude efektívnejšia činnosť dopravnej polície, ktorá sa prejaví v zníženej nehodovosti, proaktívny prístup policajných zložiek a efektívnejšia interná kontrola. Pre občanov sa tak stane polícia viac transparentnou.
  • Z interného hľadiska výstupy projektu budú môcť využívať relevantné zložky MVSR pri riešení nahlásených udalostí, koordinácii hliadok v teréne alebo pri dopravných činnostiach. Hlavnými uvažovanými používateľmi na strane MVSR sú zložky poriadkovej a dopravnej polície ako aj iné zložky zodpovedné za internú kontrolu a vyššie uvedené činnosti.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít a prebratie diela bolo vykazované a dokladované k 9/2016.