Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Elektronický archív MV SR

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva pre národný projekt pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok bola zverejnená na portáli ministerstva financií.

FÁZA I.

Názov projektu : Elektronický archív MV SR /ISEA/
Kód ITMS: 21110120036

Časový rámec projektu:

Termín realizácie projektu: 09/2013 - 12/2015
Výška NFP: 9 012 003,51 €

Výzva vyhlásená: 15.01.2013
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: 28.06.2013
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  29.06.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  28.09.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  29.10.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  30.11.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:  30.12.2015


Dodávateľ: IBM Slovensko
Realizačné náklady: 6 185 788,18 €
Dátum podpisu Zmluvy o dielo: 18. 02. 2015
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo: 25.06.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo: 26.08.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo: 28.10.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo: 26.11.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo: 22.12. 2015

Realizačná zmluva OVO1-2015/000216-166: Aliter Technologies, a.s a IBM Slovensko, spol. s.r.o.   28.07.2015
Realizačné náklady:   3 681 348,00 €

Popis projektu:

Cieľom tohto projektu je vybudovanie elektronického archívu s portálom, ktorý bude dosiahnutý vytvorením a nasadením informačného systému MV SR ako aj prepojením s ÚPVS a informačné systémy iných inštitúcií verejnej správy.


FÁZA II.

Kód ITMS : 311071A268

Časový rámec projektu:

Termín realizácie projektu: 01/2016 - 02/2017
Výška NFP: 822 394,80 €

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:

7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: 23.03.2016

Hlavné aktivity projektu:

Fáza I.

Hlavné aktivity - analýza a dizajn, obstaranie a nasadenie HW a SW licencií, implementácia
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Fáza II.

Hlavné aktivity - testovanie, nasadenie
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Testovanie:

Unit testy, funkčné testy, implementácia zmien a bug fixes, systémové testovanie, doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, akceptácia a akceptačné protokoly.

Nasadenie:

Nasadenie systému, integrácia, integračné testovanie externých systémov, riadenie rizík, hodnotenie stavu projektu, migrácia a konsolidácia dát, implementácia princípov bezpečnosti a bezpečnostný audit a vytvorenie dokumentácie riešenia.

Ciele Projektu/prínos pre občana:

  • Zavedenie sofistikovaných elektronických služieb elektronického archívu MV SR pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu k archívnym záznamom a skrátia čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu
  • Zjednodušenie prístupu k archívnym pomôckam a k archívnym dokumentom;
  • Skrátenie času potrebného na predloženie neelektronických a elektronických archívnych dokumentov občanovi;
  • Optimalizácia a zrýchlenie interných procesov štátnych archívov;
  • Centralizácia systémov štátnych archívov;
  • Zvýšenie bezpečnosti a trvácnosti uchovávania elektronických archívnych dokumentov.

Výsledky a dopady projektu:

  • Umožnenie systematického preberania a evidovania elektronických archívnych dokumentov;
  • Poskytovanie príslušných služieb v elektronickej forme na umožnenie prístupu k archívnemu dedičstvu;
  • Ochrana archívneho dedičstva pre rozvoj vedomostnej ekonomiky;
  • Zachovanie informačnej kontinuity rozhodovacích procesov vo verejnom sektore.