Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Názov projektu: Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru

FÁZA I.

Kód ITMS: 21110120057

Termín realizácie projektu: 11/2014 - 12/2015
Miesto realizácie projektu: celá SR
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška NFP: 8 431 480,08 €
Výzva vyhlásená: 21. 11. 2014
Dátum podpisu Zmluvy o NFP: 27. 03. 2015


Časový rámec projektu:

Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.
Dĺžka realizácie projektu: 1. fáza: 14 mesiacov (od 11/2014 do 12/2015) , 2. fáza: 29 mesiacov (od 01/2015 do 05/2017)
Realizačné náklady: 1. fáza: 8 431 480. 08 €, 2. fáza: 550 800 €

Popis projektu:

Cieľom projektu je podporiť činnosti MV SR modernými informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré predovšetkým zlepšia príjem, spracovanie a riešenie podnetov a udalostí od občanov zo strany polície a tým zefektívnia prácu výkonných zložiek, zvýšia bezpečnosť občanov a poskytnú im transparentné informácie. Efektívnejšia spolupráca medzi zložkami ministerstva vnútra, elektronizácia tlačív hliadok vo výkone s integráciou na iné informačné systémy MV SR pre jednoduchšie stotožňovanie osôb a získavanie údajov, automatické generovanie štatistík.

FÁZA II .

Kód ITMS: - 311071A128

Termín realizácie projektu: 01/2015 - 05/2017
Miesto realizácie projektu: celá SR
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum vyhlásenia výzvy: 03. 11. 2015
Výška NFP: 550 800 €
Dátum podpisu zmluvy o NFP: 01.03. 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP: 07.12.2016
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP: 05.04.2017
Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:

Hlavné aktivity projektu:

Fáza I.

Hlavné aktivity - analýza a návrh riešenia, obstaranie HW a SW, implementácia
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Fáza II.

Hlavné aktivity - testovanie, nasadenie
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, vrátane prevzatia diela od dodávateľov, ako aj ukončenie realizácie podporných aktivít projektu prebehlo v zmysle zmluvných termínov. Aktuálne prebieha finančné vysporiadanie projektu a jeho administratívne ukončovanie voči poskytovateľovi NFP. Produkčne nasedené funkcionality služieb sú aktívne využívané verejnosťou ako aj verejnou správou.

Testovanie:

  • Predproduktívna prevádzka IS ES a príprava na prechod do produktívnej prevázky
  • Testovanie a školenie IS ES - Testovanie kľúčovými používateľmi
  • Testovanie a školenie IS ES - Tréningy a školenia kľúčových používateľov /interných školiteľov/

Nasadenie:

  • Roll-out a stabilizácia - Stabilizácia procesov riešenia incidentov pre IS ES

Ciele Projektu/prínos pre občana:

  • Modernizácia príjmu volaní na tiesňové linky