Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 

Názov: Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Cieľ: Cieľom operačného programu je „rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít.“.
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Pôsobnosť: OP pokrýva celé územie SR, vrátane Bratislavského kraja.
Prioritné osi:
  1. Podpora rastu zamestnanosti
  2. Podpora sociálnej inklúzie
  3. Podpora zametnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
  4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvalisty verejnej správy
Účasť MV SR:

V rámci OP je jednou z plánovaných rámcových aktivít aktivita „Podpora rozvoja inštitucionálnej kapacity a zlepšenie kvality verejnej správy“.

Príklady konkrétnych aktivít:

  • skvalitnenie systému riadenia ľudských zdrojov
  • identifikácie školiacich potrieb a príležitostí v oblasti rozvoja verejnej správy, verejnej politiky a budovania partnerstiev
  • rozvoj efektívnych mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby verejných politík, príprave a koordinácie regionálnych stratégií a pod
  • investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov
  • budovanie a zlepšovanie inštitucionálnej kapacity (vytváranie efektívnych systémov riadenia)
  • budovanie partnerstiev s inými sektormi a inštitúciami na regionálnej a lokálnej úrovni, pripravenosti pre organizačné zmeny, podporu pre otvorený systém verejných inštitúcií – (učiace sa organizácie), vytváranie akčných plánov a pod.