Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Medzinárodné projekty (ISF)

Európska únia

Projekt “Majetok pod
ochranou – zlepšovanie medzinárodnej spolupráce orgánov presadzujúcich právo v
boji proti organizovanej majetkovej kriminalite”
bol financovaný Fondom pre vnútornú bezpečnosť - Polícia

Projekt “Majetok pod
ochranou – zlepšovanie medzinárodnej spolupráce orgánov presadzujúcich právo v
boji proti organizovanej majetkovej kriminalite”

Veliteľstvo krajskej polície v Lubline v novembri 2021 podpísalo s Európskou komisiou Grantovú dohodu č. 101037924 na realizáciu projektu “Majetok pod ochranou – zlepšovanie medzinárodnej spolupráce orgánov presadzujúcich právo v boji proti organizovanej majetkovej kriminalite” – v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť - Polícia, ISFP-2020-AG-OPC. Výška finančných prostriedkov určených na projekt je 323 953,20 Euro. Realizácia projektu je v časovom rozsahu od 1. februára 2022 a potrvá do 31. decembra 2023. 

Hlavným cieľom projektu bude posilnenie spôsobilostí orgánov presadzujúcich právo, ktoré sú partnermi projektu: Veliteľstvo krajskej polície v Lubline, Národné generálne riaditeľstvo polície v Bulharsku, Estónska polícia a pohraničná stráž, Maltská polícia, Okresný policajný inšpektorát v Satu Mare (Rumunsko) a Prezídium Policajného zboru na Slovensku; v boji proti organizovanej majetkovej kriminalite, najmä organizovaným krádežiam vozidiel, organizovaným vlámaniam a krádežiam ľsťou a to rozšírením medzinárodných operačných aktivít zameraných na boj proti takejto kriminalite a proti vytváraniu prepojení medzi rozdielnymi kriminálnymi zameraniami súvisiacimi s mobilnou povahou kriminálnych skupín, taktiež aktivít rozvíjajúcich poznatky a strategické analýzy tohto fenoménu na európskej úrovni. Projekt prispeje k rozvoju medzinárodnej spolupráce a koordinačných mechanizmov partnerov projektu prostredníctvom podieľaní sa na študijných pobytoch a školeniach, ako aj výmenou príkladov dobrej praxe.    

V rámci projektu sú plánované nasledovné aktivity:

  • organizačný míting,
  • študijná návšteva Europolu – cieľ: oboznámenie sa s problematikou organizovanej majetkovej kriminality v Európe, s metódami a preventívnymi opatreniami Europolu na európskej úrovni, taktiež porozumenie zmenám v charaktere organizovanej majetkovej kriminality súvisiacim s pandemickou situáciou COVID 19 v Európe,
  • študijné návštevy Bulharska, Estónska, Rumunska, Malty a Slovenska – cieľ: získanie vedomostí o organizačných štruktúrach útvarov zodpovedných za boj proti organizovanej majetkovej kriminalite v každej partnerskej krajine projektu, ako aj zákonným rámcom a problémom súvisiacim s touto kriminalitou v týchto krajinách,
  • dva semináre v Poľsku; prvý týkajúci sa krádeží vozidiel, druhý zameraný na krádeže vlámaním do domácností a obchodov a krádeže ľsťou, taktiež praktické školenia zamerané na taktiku a techniky vedenia výsluchu. Na semináre a praktické školenia budú pozvaní zástupcovia Národnej polície Ukrajiny, Veliteľstvá krajskej polície v Rzsesowe a Bialystoku, ako aj príslušníci Jednotky Nadbuzanskej pohraničnej stráže.  

Výsledky projektu:

  • kontaktný zoznam partnerských organizácií,
  • osvedčené postupy v oblasti objasňovania a trestného stíhania organizovanej majetkovej kriminality vrátane riešených prípadov krádeží vozidiel, krádeží vlámaním do obchodov a domácností a krádeží ľsťou,
  • správa o priebehu praktických školení zameraných na výsluchové zručnosti zahŕňajúcich skupinovú dynamiku, silné a slabé stránky skupiny, ako aj odporúčania zlepšení pre skupinu,
  • certifikáty pre účastníkov praktických školení.

Európska únia

The project “Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime” was funded by the European’s Union’s Internal Security Fund-Police

THE PROJECT “Property under protection -
enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight
with organized property crime”

In November, 2021 the Regional Police Headquarters in Lublin signed with the European Commission the Grant Agreement no. 101037924  for realization of the project ”Property under protection - enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized property crime”- within Internal Security Fund- Police, ISFP-2020-AG-OPC. The total project value is 323 953,20 Euro. The realization of the project started on the 1st of February, 2022 and it will be run till the 31st of December, 2023.

The main objective of the project will be strengthening the  law enforcement capacity of the project partners: Regional Police Headquarters in Lublin, National Police General Directorate in Bulgaria, Estonian Police and Border Guard, Malta Police, Satu Mare County Police Inspectorate (Romania)  and Presidium of Police forces in Slovakia in the fight with the organized property crime, in particular organized car thefts, organized burglaries and tricky thefts by boosting the international operational activities aiming to combat this crime, creation of synergies between various criminal markets due to mobile nature of criminal groups as well as developing knowledge and strategic analysis of this phenomenon on the European level. The project will contribute to development of the international cooperation and coordination mechanisms of project partners via participation in study visits and training workshops as well as best practice exchange.

Within the project there are planned the following activities:

  • the project management meeting,
  • the study visit to Europol – the aim: to get acquainted with the organized property crime problem in Europe, with the methods and prevention measures taken up by Europol on the European level as well as understanding of changes in the organized property crime profile due to COVID 19 pandemic situation in Europe,
  • the study visits to Bulgaria, Estonia, Romania, Malta and Slovakia – the aim: to get knowledge on organizational structure of the units responsible for fighting organized property crime in each project partner country as well as legal regulations and problems  concerning this crime in these countries,
  • two seminars in Poland; the first concerning the car thefts, the second on domestic and shop burglaries and tricky thefts as well as practical workshops on tactics and techniques of running interrogation. For seminars and the workshops there will be invited the representatives of National Police of Ukraine, Regional Police Headquarters in Rzeszów and Bialystok as well as Nadbużański Border Guard Unit officers.

The results of the project:

  • the contact list,
  • the best practices in the area of investigating and prosecuting property crime including run cases on car thefts, shop and domestic burglaries and tricky thefts,
  • the report concerning the course of the workshops on interrogation skills embracing the group dynamics, strong and weak sides of the group as well as recommendations for the group what to improve,
  • the certificates for the participants of the practical workshops.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]