Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Operačný program Životné prostredie


 

Názov: Operačný program Životné prostredie
Cieľ: Celkovým cieľom OP Životné prostredie je „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“.
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Pôsobnosť: Prioritné osi OP, financované z KF pokrývajú celé územie SR, prioritné osi OP, financované z ERDF, pokrývajú celé územie SR okrem Bratislavského kraja.
Účasť MV SR: V rámci OP Životné prostredie sa MV SR bude zapájať do aktivít v rámci prioritnej osi „Ochrana pred povodňami“. Uvedená prioritná os je tematicky zameraná na zabezpečenie protipovodňovej ochrany územia SR, podporu povodňových záchranných prác vykonávaných HaZZ a povodňových zabezpečovacích prác vrátane ich materiálneho a technického zabezpečenia.
 Prezentácia národných projektov  1. Aktívne protipovodňové opatrenia