Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Aktívne protipovodňové opatrenia

loga

Rozhodnutím zo dňa 23. marca 2015 Európska komisia schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu pre projekt s názvom „Aktívne protipovodňové opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Projekt je súčasťou Operačného programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami a jeho celkový rozpočet predstavuje sumu 159 719 101 Eur.

Hlavnou ambíciou projektu je zvýšiť pripravenosť krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom zefektívnenia práce záchranných zložiek a zlepšenia ich technického vybavenia. Kedže celková výška škôd spôsobených povodňami za posledných desať rokov presiahla sumu 707 miliónov eur ministerstvo vnútra prostredníctvom projektu Aktívne protipovodňové opatrenia podporí účinnú ochranu života a zdravia občanov, ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu životného prostredia v čase záplav. Projekt zároveň prispeje k zvýšenej ochrane členov zasahujúcich jednotiek a k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výkonu záchranných prác počas povodne ako aj po povodni.

Jednotlivé aktivity a ich rozmiestnenie boli navrhnuté na základe podrobnej analýzy povodňových rizík a zásahov v Slovenskej republike za posledné roky, na základe národných analýz vzťahujúcich sa k hodnoteniu povodňového rizika a tiež hĺbkovej komparačnej analýze dostupného a potrebného technického zásahového vybavenia profesionálnych zásahových jednotiek, ako sú Hasičský a záchranný zbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dobrovoľný hasičský zbor a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

S cieľom zmierniť negatívne dôsledky povodní na celom území Slovenska projekt podporí záchranné zložky na štyroch horizontálnych úrovniach:
-      miestna úroveň
-      regionálna úroveň
-      národná úroveň
-      európska úroveň

Pomoc vo forme špeciálnej protipovodňovej techniky bude distribuovaná do Hasičského a záchranného zboru, Slovenského vodohospodárskeho podniku a do 771 obcí. Na lokálnej úrovni balíky prvej pomoci pri povodniach posilnia technickú vybavenosť Dobrovoľných hasičských zborov, ktorým uľahčia zvládanie mimoriadnych udalostí.

Súčasťou projektu je aj výcvik a zaškolenie zásahových kapacít pre manipuláciu a používanie daného vybavenia, pričom vzdelávanie bude realizované v regiónoch podľa  príslušných obcí.