Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2017, Streda
 

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2014-2020

logo op kzp        logo EU

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je sprostredkovateľským orgánom pre  Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) pre Prioritnú os 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti  mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy, Špecifický cieľ 3.1.1 – Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy a Špecifický cieľ 3.1.3 – Zvýšenie efektívnosti manažementu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

Celková alokácia pre Investičnú prioritu 3.1, ktorá je zameraná na riešenie osobitných rizík, predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof predstavuje čiastku 257 mil EUR, spolufinancovanú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Hlavným cieľom Prioritnej osi 3 je:

  • budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania,
  • sanácia havarijných zosuvov,
  • hydrogeologický prieskum,
  • posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni,
  • podpora špecializovaných záchranných modulov

Operačný program Kvalita životného prostredia bol schválený uznesením vlády SR č. 175/2014 zo dňa 16. 4. 2014 a Európskou komisiou dňa 28. 10. 2014.
 
Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
 
Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

(PNG, 54 kB)