Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Operačný program Výskum a vývoj

 

Názov: Operačný program Výskum a vývoj
Cieľ: Hlavným cieľom operačného programu je „Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok"
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva SR www.minedu.sk
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Pôsobnosť: OP pokrýva celé územie SR, vrátane Bratislavského kraja.
Prioritné osi:
  1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
  2. Podpora výskumu a vývoja
  3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
  4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
  5. Infraštruktúra vysokých škôl
Účasť MV SR: Pre prioritné osi Výskum a vývoj a Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji sú oprávnenými príjemcami aj organizácie, resp. inštitúcie, uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy.