Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Regionálny operačný program

 

Názov:

Regionálny operačný program
Cieľ: Globálnym cieľom Regionálneho operačného programu je „zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch“. Napĺňanie uvedeného cieľa bude prispievať k dosahovaniu cieľa „zvýšenie vybavenosti regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich služieb“.
Riadiaci orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozovja SR www.build.gov.sk
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Pôsobnosť: OP pokrýva celé územie SR, okrem Bratislavského kraja.
Prioritné osi:
  1. Infraštruktúra vzdelávania
  2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
  3. Posilenenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
  4. Regenerácia sídiel
  5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú infraštruktúru regiónov
Účasť MV SR: V rámci OP sa MV SR bude zapájať do opatrenia Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb, kde budú oprávnenými príjemcami HaZZ, obecné hasičské zbory a Horská záchranná služba. Oprávnenými aktivitami budú rekonštrukcie, opravy a rozširovanie existujúcich objektov, obstaranie vnútorných technických zariadení a vnútorného vybavenia.

V rámci opatrenia „Infraštruktúra vzdelávania“ budú oprávnenými príjemcami aj ústredné orgány štátnej správy ako zriaďovatelia subjektov v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov (napr. stredné odborné školy Policajného zboru) – SOŠ PZ v Košiciach.