Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Operačný program Zdravotníctvo


 

Názov: Operačný program Zdravotníctvo
Cieľ: Aktivity OP sa budú koncentrovať na reštrukturalizáciu a modernizáciu systému zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na zvýšenie informovanosti obyvateľstva o všetkých faktoroch pôsobiacich na ich zdravotný stav.
Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Pôsobnosť: OP pokrýva celé územie SR, okrem Bratislavského kraja.
Prioritné osi:
  1. Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc
  2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Účasť MV SR:

Rozpočtové a príspevkové organizácie ministerstva so sídlom mimo územia Bratislavského kraja budú v rámci aktivít OP oprávneným príjemcom pomoci (zdravotnícke zariadenia MV SR). Podporované opatrenia budú zamerané na investície do vstupov (infraštruktúra, vybavenie, vrátane budovania komplexných informačných systémov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s prepojením na regionálne a národné zdravotnícke informačné systémy) a na zlepšenie procesov zabezpečovania a poskytovania ZS a služieb s tým súvisiacich. Prioritná os je ďalej zameraná na vytvorenie a modernizáciu technickej infraštruktúry potrebnej pre realizáciu vzdelávania v oblasti zdravotníctva.