Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE 2014-2020

logo OPLZ a EU

Zmena Sprostredkovateľského orgánu pre prioritné osi č. 5 a 6 OP ĽZ

S účinnosťou od 01.01.2024 v súlade s Uznesením vlády SR č. 177 zo 14.04.2023 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 229 zo 14.05.2014 k návrhu Operačného programu Ľudské zdroje,

je novým Sprostredkovateľským orgánom pre prioritné osi č. 5 a 6 OP ĽZ Úrad vlády SR.

 

Bližšie informácie týkajúce sa implementácie, ukončenia a udržateľnosti projektu a efektívnej vzájomnej spolupráce všetkých zúčastnených subjektov je možné získať:

 

Úrad vlády SR

sekcia európskych programov

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

  • prostredníctvom elektronickej schránky ÚV SR (identifikácia schránky: UV SR, IČO: 00151513, číslo schránky: E0000000005).
  • osobne v čase od 9:00 hod. do 14:30 hod. na kontaktnej adrese:

Úrad vlády SR

sekcia európskych programov

Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava

FAQ  Výzvy  Informačné semináre 

 

                      

                                Viac info

 

                       

                     


Kde nájdem výzvy? Kde zistím, či som oprávnený žiadateľ?

Vyhlásené výzvy sú vždy zverejnené na spoločnej stránke. Súčasťou každej výzvy je príloha so zoznamom oprávnených žiadateľov. Všetky zverejnené výzvy na uvedenej stránke sú otvorené. Zvýšenú pozornosť venujte dátumom hodnotiacich kôl, aby ste včas stihli poslať ŽoNFP.

Aké výzvy pripravujeme a budú v najbližšej dobe vyhlásené?

Bližšie informácie sú dostupné v indikatívnom harmonograme výziev

Kde získam ďalšie informácie?

1. v sekcii Aktuality
2. na Informačných dňoch (dátumy a miesta konania sú oznámené včas v Aktualitách alebo v časti Infosemináre a vzdelávacie aktivity; pozvánky posielané priamo cez e-mail oprávneným žiadateľom)
3. v neustále aktualizovanej sekcii Často kladené otázky (FAQ)
4. v sekcii Kontakty 

Aký je rozdiel medzi prioritnou osou č. 5 a č. 6? 

Prioritná os 5 je financovaná z Európskeho sociálneho fondu.

Základné informácie: Realizátorom kľúčových národných projektov v prioritnej osi č. 5 je Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity (ÚSVRK). V súčasnosti sa pripravuje realizácia projektov Terénna sociálna práca a Komunitné centrá. Ďalšie projekty, v ktorých bude figurovať ÚSVRK ako budúci prijímateľ sú zamerané na podporu vysporiadavania pozemkov, pedagogických asistentov a monitoring a hodnotenie politík. V prípade otázok k týmto národný projektom sa prosím obráťte priamo na ÚSVRK.

V rámci tejto prioritnej osi, ako sprostredkovateľský orgán momentálne tiež riešime prípravu projektu v oblasti zdravotnej podpory. Zároveň začiatkom roka 2017 pripravujeme dopytovo orientovanú výzvu na podporu mentoringu/tutoring a štipendií. 

Prioritná os 6 je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Základné informácie: Ide o dopytovo orientované výzvy pre obce a mestá, ktoré o pomoc žiadajú priamo pomocou žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výzvy sú investičného charakteru a pokrývajú hlavne projekty týkajúce sa výstavby/rekonštrukcie – napr. materských škôl, komunitných centier alebo priamo infraštruktúry (prístup k pitnej vode, inžinierske siete, komunálny odpad, subjekty sociálnej ekonomiky).


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Ministerstvo vnútra SR je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. V rámci svojich priorít sa rezort bude venovať integrácii marginalizovaných rómskych komunít a zabezpečeniu technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Prioritná os Integrácia marginalizovaných rómskych komunít reflektuje ciele Stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Špecifické ciele sledujú zámer podpory desegregácie a rozšírenia oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania. Základným predpokladom riešenia problémov je najmä uplatňovanie komplexného princípu t.j. dlhodobé intervencie vo forme Take away balíka. Tieto aktivity sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít sú podporované z Európskeho sociálneho fondu a celkovo je na čerpanie pripravených 163,5 mil EUR.

Prostredníctvom prioritnej osi Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít bude zabezpečovaný prístup obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k bývaniu, k pitnej a úžitkovej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a pravidelnému odvozu komunálneho odpadu v súlade s hygienickými normami. Bude tiež podporovaná dostupnosť materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK. S cieľom zlepšiť prístup k pracovným príležitostiam a vytvoriť optimálne podmienky pre podporu komunitného rozvoja a komunitných služieb budú investície nasmerované aj do oblasti sociálnej infraštruktúry a budovania subjektov sociálnej ekonomiky s relevantnou konzultačno-poradenskou asistenciou. Na realizáciu projektov tejto priority sú vyčlenené prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celková alokácia na poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach na poskytovanie podpory sociálnym podnikom predstavuje čiastku 286,6 mil EUR.

Operačný program Ľudské zdroje bol schválený uznesením vlády SR č. 229/2014 zo dňa 14. 5. 2014 a následne rozhodnutím Európskej komisie č. CCI 2014SK05M0OP001 zo dňa 9. decembra 2014.

Riadiacim orgánom pre OP ĽZ je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

programova struktura OPLZ (PNG, 78 kB)