Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Prevencia kriminality

Prevenciou kriminality sa rozumie cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti.

Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, tak, aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu životapocitu bezpečia všetkých občanov. Na dosiahnutie tohto cieľa je dôležité odstraňovať príležitosti pre trestnú a inú protispoločenskú činnosť. Z dôvodu medzinárodných záväzkov štátu, ale aj z dôvodu spoločenskej objednávky občianskej spoločnosti sú stanovené nasledovné priority prevencie kriminality: 

  1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková trestná činnosť,  korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; násilie na ženách);
  2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);
  3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina; seniori; sociálne vylúčené komunity, t. j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);
  4. eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny).

Úrovne preventívnych aktivít
Štruktúra prevencie kriminality
Organizácia prevencie kriminality v SR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

odbor prevencie kriminality MV SR - kontakty

          - zloženie rady

          - expertné skupiny rady

          - základné dokumenty

          - medzinárodná spolupráca

          - súťaž ECPA

          - kontakty

  • Pomoc obetiam - informačné kancelárie pre obete trestných činov

          - ako vám vieme pomôcť

          - konkrétne prípady

          - brožúry a letáky

          - kontakty na informačné kancelárie

          - podmienky poskytovania pomoci

          - medzirezortná pracovná skupina

          - základné materiály

          - aktuality v téme

          - základné dokumenty

          - VRAX

          - expertná skupina

          - oznamovanie korupcie

          - kontakt

          - pracovná skupina

          - Protikorupčné desatoro

 

Dôležité odkazy

 

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

 

Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete 

 

Dôležité oznamy

Minister

Fotogalérie