Základné informácie o komoditných centrách

KS 01  |  KS 02  |  KS 03  |  KS 04  |  KS 05  |  KS 06  |  KS 07  |  KS 08  |  KS 09  |  KS 10  |  KS 11  |  KS 12  |  KS 13  |  KS 14  |  KS 15  |  KS 16  |  KS 17  |  KS 18  |  KS 19  |  KS 20  |  KS 21  |  KS 22  |  KS 23  |  KS 24  |  KS 25  |  KS 26  |  KS 27

Komoditou sa pre účely správy majetku štátu v rezorte ministerstva vnútra rozumie vec alebo služba s ňou spojená. Z uvedeného vyplýva, že komoditná skupina je kategória, ktorá vyjadruje zoskupenie majetku podľa zhodnosti druhu alebo účelu použitia. Vecné vymedzenie komodít patriacich do príslušnej komoditnej skupiny vydá komoditné centrum ministerstva.

Komoditným centrom je útvar ministerstva alebo organizácie, ktorý vykonáva dispozičné oprávnenia v rámci jednej alebo viacerých komoditných skupín v oblasti plánovania, zabezpečovania, evidencie, inventarizácie a nakladania s majetkom, zásad programového rozpočtovania a vykonávania kontroly.

Komoditným manažérom je osoba zodpovedná za výkon dispozičných oprávnení za príslušnú komoditnú skupinu spravovanú komoditným centrom, ktorá výkon dispozičných oprávnení vykonáva na základe písomného poverenia vedúceho komoditného centra.