Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. marec 2024, piatok
 

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a pod. upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky tento postup upravuje nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 99/2019 o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti. Toto nariadenie sa vzťahuje na útvary v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), zariadenia ministerstva, rozpočtové organizácie ministerstva, príspevkové organizácie ministerstva, preddavkové organizácie ministerstva, akciové spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu založené ministerstvom a na školy a školské zariadenia zriadené okresným úradom v sídle kraja.

Oznámenie je uvedenie skutočností, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, o ktorých sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme.

Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť, alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti (TČ machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, TČ verejných činiteľov, TČ korupcie...) alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.
 
Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie. V podmienkach ministerstva: príslušník Policajného zboru, príslušník Hasičského a záchranného zboru, príslušník Horskej záchrannej služby, štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu alebo činnosť súvisiacu s vykonávaním štátnej služby, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme alebo zamestnanec podľa Zákonníka práce, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k ministerstvu, alebo k inej právnickej osobe, na ktorú sa vzťahuje vyššie uvedená pôsobnosť.

Zodpovednou osobou v pôsobnosti ministerstva je Úrad inšpekčnej služby.

Oznámenie možno podať písomne alebo elektronickou poštou:

- písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe na adresu:
     Úrad inšpekčnej služby
      Pribinova 2
      812 72 Bratislava
  pričom na obálke je potrebné uviesť „URČENÉ PRE INŠPEKCIU – NEOTVÁRAŤ“.

- oznámenie podané elektronickou poštou sa zasiela na adresu zodpovednej osoby: TA.13G4@1FQ3S3KAY4SJEKY3PFD@.


Podnety, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného predpisu, zodpovedná osoba postúpi príslušnému orgánu.