Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Národná expertná skupina na prepájanie relevantných registrov

     Rozkazom ministra vnútra Slovenskej republiky č. 10/2009 z 2. apríla 2009 bola zriadená medzirezortná pracovná skupina odborníkov zameraná na prepájanie relevantných registrov pre kľúčové štátne orgány zapojené do boja proti organizovanému zločinu.

     Úlohou skupiny  bolo zabezpečiť plnenie úlohy B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 334 zo dňa 15. apríla 2004 (ďalej len „uznesenie vlády“) k návrhu projektu na prepojenie relevantných registrov a na priamy prístup do nich pre všetky kľúčové štátne orgány zapojené do boja proti organizovanému zločinu „zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z návrhu projektu na prepojenie relevantných registrov a na priamy prístup do nich pre všetky kľúčové štátne orgány zapojené do boja proti organizovanému zločinu v podmienkach riadených rezortov“. Úloha bola uložená ministrovi financií Slovenskej republiky, ministrovi vnútra Slovenskej republiky, ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, ministrovi obrany Slovenskej republiky a ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

     Dňa 27. októbra 2010  vláda Slovenskej republiky  uznesením č. 741 zrušila vyššie uvedené uznesenie vlády. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania v súvislosti s prepájaním relevantných registrov medzi jednotlivými inštitúciami bolo pôsobenie pracovnej skupiny nevyhnutné. Opodstatnenosť zriadenia skupiny spočívala aj vo vedení aktuálneho prehľadu o stave prepájania relevantných registrov a v zdokonaľovaní informačného priestoru s cieľom efektívnejšieho využívania informácií evidovaných v informačných systémoch jednotlivých subjektov, orgánmi činnými v trestnom konaní a ústrednými orgánmi štátnej správy. Pôsobenie pracovnej skupiny ako takej, predstavuje taktiež prínos pre riešenie problémov súvisiacich s bojom  proti trestnej činnosti a organizovanému zločinu.

     Na základe uvedených skutočností bola v gescii medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 14 zo 4. decembra 2012 zriadená medzirezortná pracovná skupina odborníkov zameraná na prepojenie relevantných registrov. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 30 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na prepájanie relevantných registrov."

     Európska únia vo svojej stratégii žiada od členských krajín najmä prepojenie elektronických služieb (identifikácia, obstarávanie a pod.), elimináciu byrokracie a administratívy, ako aj aktívne poskytovanie informácií. Preto hlavným cieľom členov národnej expertnej skupiny na prepájanie relevantných registrov je navrhnúť také opatrenia a aktivity, ktoré umožnia efektívne, a v rámci možností aj jednoduché spracovávanie každodennej agendy spadajúcej pod pôsobnosť jednotlivých subjektov. Jednou s takýchto agend je aj trestné konanie.

     Cieľom elektronizácie procesu trestného konania je digitalizácia manuálnych činností vykonávaných Policajným zborom a snaha o zavedenie procesného riadenia a transparentnosti do uvedenej agendy. Uvedený cieľ by sa mal odzrkadliť v realizácii projektu „Manažment vyšetrovacieho spisu“. Na plnenie konkrétnych úloh súvisiacich s realizáciou tohto projektu bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 3 zo 14. júna 2016 v rámci národnej expertnej skupiny na prepájanie relevantných registrov zriadená podskupina „Elektronický vyšetrovací spis“.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

      Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
      Prezídium Policajného zboru
      Akadémia Policajného zboru v Bratislave
      Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
      Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
      Slovenskej informačnej služby
      Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
      Kriminálny úrad finančnej správy
      Zboru väzenskej a justičnej stráže