Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Podmienky poskytovania pomoci

Podmienky poskytovania pomoci informačnými kanceláriami pre obete trestných činov

Ako prevádzkovateľ informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „informačné kancelárie“) si vážime Váš záujem využiť služby poskytované informačnými kanceláriami. Považujeme preto za dôležité a korektné Vás informovať o podmienkach poskytovania informácií a sprostredkúvania služieb informačnými kanceláriami. O týchto podmienkach sú všetci klienti informovaní našimi pracovníkmi v informačných kanceláriách v rámci osobného kontaktu pred začiatkom konzultácie, prípadne písomne, ak je kontakt s klientom uskutočnený poštou alebo on-line.

Mlčanlivosť

Služby informačnej kancelárie sú poskytované bezplatne a diskrétne, pričom jej pracovníci sú v zmysle legislatívnych predpisov povinní dodržiavať mlčanlivosť vo veciach, ktoré sa počas konzultácie dozvedeli od klienta.

Povinnosť informovať zodpovedné orgány

Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je, ak sa pracovníci na základe životného príbehu alebo životnej situácie klienta dozvedia skutočnosti nasvedčujúcemu tomu,že bol spáchaný trestný čin. V takom prípade sú povinní dané skutočnosti bez meškania oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Informovanie môže byť uskutočnené napríklad aj v deň Vašej návštevy informačnej kancelárie vo forme telefonátu na najbližšie obvodné oddelenie Policajného zboru SR. Polícii sa oznámi napríklad to, že ste tu dnes boli a že sme sa dozvedeli skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin na Vás alebo na Vašej blízkej osobe...).

Pokiaľ prišlo k porušeniu práv dieťaťa, sú pracovníci informačných kancelárií povinní upozorniť na túto skutočnosť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“). V týchto prípadoch sú povinní vykonať nevyhnutné kroky za účelom ochrany života a zdravia ohrozenej osoby.

Radi by sme vás uistili, že aj po oznámení daných skutočností polícii a SPODaSK sa Vám naši pracovníci v informačných kanceláriách budú aj naďalej venovať, poskytovať potrebné informácie a sprostredkujú Vám potrebné služby.

Rozsah zodpovednosti informačnej kancelárie

Dovolíme si upozorniť, že informačná kancelária a služby, ktoré poskytuje, majú predovšetkým informačný charakter. Úlohou informačnej kancelárie nie je „odoberať“ klientovi vlastnú zodpovednosť za riešenie svojho problému, ale poskytnutím potrebných informácií a vhodného usmernenia pomôcť klientovi k tomu, aby bol schopný samostatne sa správne rozhodnúť a realizovať kroky potrebné k riešeniu svojej situácie. Z uvedeného dôvodu preto informačná kancelária nenesie zodpovednosť za ďalšie kroky klienta, ani prípadné dôsledky, ktoré môžu klientovi vzniknúť tým, že nedodrží postup odporúčaný informačnou kanceláriou. Zároveň informačná kancelária nenesie zodpovednosť za uplatnené postupy a rozhodnutia iných subjektov. To znamená napríklad aj to, že informačná kancelária nemá vplyv na to, ako skutok, o ktorom sa klient zdôveril pracovníkom informačnej kancelárie, kvalifikuje polícia, súd. Informačná kancelária neplní funkciu orgánu ochrany práva (ako napr. polícia, súdy) a taktiež neposkytuje právne služby (ako napr. advokát, notár).

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Fotogalérie