Národná expertná skupina boja proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami

     Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru v postavení koordinátora činnosti útvarov Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky okrem iného zabezpečuje úlohy aj na úseku boja proti nelegálnej výrobe, držbe a obchodovaniu
so zbraňami, strelivom, muníciou a výbušninami a ak si to povaha veci vyžaduje vykonáva operatívno-pátraciu činnosť súvisiacu s odhaľovaním trestných činov nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa §§ 294 a 295 Trestného zákona. Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru odhaľuje a dokumentuje trestné činy zločineckých skupín a organizovaných skupín vo vecnej príslušnosti agentúry, pričom sa zameriava na prípady s medzinárodným prvkom, plní úlohy koordinátora postupu útvarov na úseku boja proti nelegálnej výrobe, držbe a obchodovaniu so zbraňami, strelivom, muníciou a výbušninami, plní úlohy kontaktného bodu v Slovenskej republike vo vzťahu k nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Prezídia Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou  č. 6 zo dňa 14. júna 2016 zriadená medzirezortná pracovná skupina odborníkov zameraná na boj proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 28 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina boja proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami."

     Cieľom činnosti skupiny je pripravovať podklady k  prijímaniu strategických dokumentov, zefektívniť odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, koordinovať  a zlepšovať  prácu rezortných a  medzirezortných kontaktných bodov, na základe zistení iniciovať zmeny v legislatívnom prostredí na uvedenom úseku (zákon o zbraniach a strelive, trestný zákon), spolupracovať pri príprave a realizácii projektov vyplývajúcich zo záväzkov členstva Slovenskej republiky v nadnárodných organizáciách, navrhovať nové postupy pri zbere, vyhodnocovaní a využiteľnosti informácií,    navrhovať nové metodické pokyny v rámci rezortného aj mimorezortného edukačného programu a koordinovať postupy a potreby vyplývajúce z aktuálnej praxe.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Ministerstvo financií Slovenskej republiky
       Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Slovenská informačná služba
       Zbor väzenskej a justičnej stráže