Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Postavenie a pôsobnosť

Generálny tajomník služobného úradu na účely zákona je služobne najvyšší vedúci zamestnanec v služobnom úrade a je oprávnený konať:

  • vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov;
  • vo veciach právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer.

Kontakt:

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu MV SR Ondreja Varačku

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 02/5094 4401
Fax 02/5094 4016