Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2017, Štvrtok
 

Pripomienkové konanie - rok 2017

 

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú od 1. apríla 2016  uverejňované na Portáli právnych predpisov.

Pripomienkové konanie
  Názov materiálu zverejneného na Portáli právnych predpisov

Dátum zverejnenia

25.

KM-OBL-142/2017 (LP/2017/411)
Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

30.05.2017
24.

KM-OBL-144/2017 (LP/2017/381)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

25.05.2017
23.

KM-OZVEZ-2017/001328 (LP/2017/366)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 o ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ
 

18.05.2017
22.

KM-OZVEZ-2017/001325 (LP/2017/364)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006

18.05.2017
21.

KM-OZVEZ-2017/001329 (LP/2017/363)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín 

18.05.2017
20.

KM-OPVA-2017/003477 (PI/2017/112)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

10.05.2017
19.

KM-OPVA-2017/003352 (LP/2017/328)
Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2016 

04.05.2017
18.

(PI/2017/104)
Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 

27.04.2017
17.

KM-OLVS-52/2017 (LP/2017/303)
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskejr epubliky Tibora Bernaťáka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Tibora Glendu a Bélu Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 451) 

27.04.2017
16.

KM-OLVS-51/2017 (LP/2017/302)
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala,  Gábora Gála a Eleméra Jakaba na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (tlač 433) 

27.04.2017
15.

KM-OPVA-2017/003226 (LP/2017/297)
Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 - 2016

26.04.2017
14.

KM-OLVS-53/2017 (LP/2017/285)
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460)
 

24.04.2017
13.

KM-OPVA-2017/002577 (PI/2017/71)
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

29.03.2017
12.

KM-OBL-83/2017 (LP/2017/196)
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách

22.03.2017
11.

KM-OPVA-2017/002408 (LP/2017/199)
Návrh Rokovacieho poriadku výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie

22.03.2017
10.

KM-OPVA-2017/002395 (LP/2017/198)
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Trnava, Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Poprad, Sobrance, Námestovo, Čadca a Dolný Kubín

22.03.2017
09.

KM-OZVEZ-2017/001310-14 (LP/2017/186)
Návrh Riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktoru sa dopĺňa smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101

17.03.2017
08.

KM-OZVEZ-2017/001569 (LP/2017/176)
Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/794 a (EÚ) 2016/1624
 

15.03.2017
07.

KM-OPVA-2017/001650 (PI/2017/37)
Predbežná informácia k návrhu
opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách

13.02.2017
06.

KM-OPVA-2017/001326 (LP/2017/64)
Návrh na zánik Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Poľskej republiky o bezvízovom styku z 19. mája 1991 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
 

01.02.2017
05.

KM-OBL-14/2017 (LP/2017/27)
Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon šlužby v roku 2017
 

26.01.2017
04.

KM-OLVS-8/2017 (LP/2017/40)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktoru sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

26.01.2017
03.

KM-OLVS-7/2017 (LP/2017/29)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

18.01.2017
02.

KM-OPVA-2017/001043(PI/2017/21)
Predbežná informácia k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18.01.2017
01.

KM-OBL-340/2016 (LP/2017/14)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.
 

 12.01.2017
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy