Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Úlohy koordinačného orgánu

     Koordinačný orgán pôsobí na zvyšovanie účinnosti a efektívnosti boja so zločinnosťou tým, že koordinuje jednotlivé opatrenia a aktivity v oblasti boja so zločinnosťou, vrátane jej organizovaných foriem, medzi všetkými zainteresovanými subjektmi. Zabezpečuje koordináciu, súbežnosť a nadväznosť opatrení a aktivít z hľadiska časového, vecného a priestorového ako aj z hľadiska spôsobov ich realizácie a priebežne vyhodnocuje ich účinnosť.

     Na základe vlastných potrieb, z iniciatívy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, požiadaviek a podnetov mimovládnych a medzinárodných orgánov a organizácií zriaďuje pracovné skupiny na riešenie aktuálnych problémov a konkrétnych špecifických úloh boja so zločinnosťou a podskupiny v pôsobnosti pracovných skupín na koncepčné, účelné a efektívne riešenie vybraných problematík v oblasti boja so zločinnosťou.

     Ďalej zabezpečuje plnenie, aktualizáciu a dôsledné presadzovanie programových dokumentov v oblasti boja so zločinnosťou prostredníctvom jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a ďalších zainteresovaných orgánov, organizácií a inštitúcií a činnosť pracovných skupín a podskupín.

Koordinačný orgán plní nasledovné úlohy:

  • sústreďuje a posudzuje z podnetu ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, organizácií a inštitúcií predložené materiály a rieši otázky týkajúce sa boja so zločinnosťou, zaujíma k nim stanoviská, navrhuje účinné opatrenia a posudzuje ich efektívnosť,
  • vyhodnocuje analýzy stavu a vývoja zločinnosti, možné dôsledky jednotlivých opatrení v rôznych oblastiach spoločenského života na zločinnosť a iné s ňou spojené negatívne spoločenské javy,
  • pripravuje programové dokumenty v oblasti boja so zločinnosťou, vyhodnocuje ich plnenie, posudzuje ich priebežné uplatňovanie a rieši problémy s nimi súvisiace,
  • sprostredkúva poznatky a skúsenosti o nových formách a metódach boja so zločinnosťou,
  • zabezpečuje súbežnosť, nadväznosť a prepojenie opatrení vyplývajúcich z programových dokumentov v oblasti boja so zločinnosťou a jednotlivých národných strategických a koncepčných dokumentov,
  • zaujíma stanoviská k zásadným strategickým dokumentom v oblasti vnútorného poriadku, bezpečnosti a boja proti zločinnosti a iniciuje prípravu nových a aktuálnych programových dokumentov v tejto oblasti,
  • zabezpečuje prepojenie a koordináciu aktivít subjektov zainteresovaných na boji so zločinnosťou,
  • predkladá návrhy opatrení na zlepšenie medzirezortnej spolupráce a súčinnosti v oblasti boja so zločinnosťou,
  • iniciuje vypracovanie legislatívnych návrhov a opatrení vo veciach riešenia efektívneho boja so zločinnosťou,
  • spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími štátnymi orgánmi, inštitúciami a mimovládnymi a medzinárodnými orgánmi a organizáciami.