Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Úrad inšpekčnej služby na úseku kontroly plní najmä tieto úlohy:

  • kontroluje a metodicky usmerňuje činnosť útvarov v pôsobnosti ministerstva v oblasti vnútornej kontroly, vybavovania sťažností a petícií a ochrany osobných údajov; vykonáva vnútornú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste podľa osobitných predpisov,
  • vybavuje sťažnosti a petície fyzických osôb alebo právnických osôb v pôsobnosti ministerstva podľa osobitného predpisu a vykonáva kontrolu ich vybavovania, vedie centrálny štatistický prehľad o vybavovaní sťažností a petícií na ministerstve,
  • vybavuje žiadosti dotknutých osôb o spracúvaných osobných údajoch v pôsobnosti ministerstva podľa osobitného predpisu,
  • kontroluje plnenie úloh vyplývyjúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, spolupracuje s orgánmi vonkajšej kontroly v oblasti vykonávania finančnej kontroly na mieste a v oblasti kontroly plnenia úloh súvisiacuch s výkonom štátnej správy v pôsobnosti ministerstva,
  • spolupracuje s úradom vlády ako ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť kontroly, sťažností a petícií; zabezpečuje súčinnosť útvarov ministerstva pri kontrolnej činnosti, vybavovaní sťažností a petícií,
  • spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontrolu a audit, a to v oblasti plánovania a vykonávania finančnej kontroly na mieste,
  • spolupracuje ako zodpovedná osoba s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť ochrany osobných údajov,
  • plní úlohu odborného gestora na úseku ochrany osobných údajov, vnútornej kontroly, vybavovania sťažností a petícií v pôsobnosti ministerstva,
  • vykonáva kontrolu plnenia termínov vyplývajúcich z uznesení poradných orgánov ministra, vlády, Národnej rady Slovenskej republiky a iných štátnych orgánov.
  • plní úlohu odborného gestora informačného systému centrálnej evidencie sťažností CEVISTA v rezorte ministerstva,
 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy