Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Odbor prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality podľa Pokynu kancelárie ministra vnútra SR o organizačnom poriadku kancelárie ministra vnútra SR č. 3 z 30. júla 2019 je vecným a odborným gestorom prevencie kriminality. Je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti. Plní funkciu sekretariátov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Odbor prevencie kriminality zabezpečuje a plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohôd a záväzkov, z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, zo zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi a z iných záväzných dokumentov v oblasti prevencie kriminality. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality realizuje národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" podporený z Európskeho sociálneho fondu.  

RIADITEĽ ODBORU: Ing. Jozef Halcin

SEKRETARIÁT RIADITEĽA: Lucia Gábrišová

odbor prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra SR

Drieňová 22, 821 03 Bratislava - Ružinov
Telefón 02/48 59 22 06
Fax 02/48 59 22 09
 

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Drieňova 22, 821 03 Bratislava

Mgr. Petra Barnová

tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vedúca sekretariátu RVPK
Telefón 02/48 59 22 45

Ing. Gabriela Vilnerová, MBA

národná zástupkyňa SR v EUCPN
Telefón 02/48 59 22 02

PhDr. Ľubica Majtánová

sekretiariát RVPK
Telefón 02/48 59 22 31

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

-

tajomníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Telefón 02/48 59 22 10

Mgr. Silvia Škanderová

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality/sociálne siete
Telefón 02/48 59 22 08

Mgr. Kamila Džurňáková

tajomníčka Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Telefón 02/48 59 22 07

PhDr. Elena Buksová, PhD.

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality (Banská Bystrica)
Telefón 048 43 06 183

-

oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality a boj s korupciou (Banská Bystrica)
Telefón 00 961 605 790

Mgr. Lenka Filková

oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality a boj s korupciou
Telefón 02/48 59 22 04

Ing. Oľga Lukáčová

oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality a boj s korupciou (Košice)
Telefón 055 6001 339