Národná expertná skupina na riešenie problematiky v oblasti počítačovej kriminality

     Za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z bodu 4. Úloha štátu a verejného sektora v časti Vnútorný poriadok a bezpečnosť, z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z mája 2012, rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní Rozpracovania programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na podmienky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 až 2016, bol dňa 01. júla 2013 zriadený špecializovaný útvar, odbor počítačovej kriminality Prezídia Policajného zboru, na úseku boja proti počítačovej kriminalite, ktorý má za cieľ dosiahnuť štandardnú inštitucionálnu úroveň ostatných členských štátov Európskej únie v podmienkach Policajného zboru a zabezpečiť dôsledné plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Prezídia Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 5 zo 14. júna 2016 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na riešenie problematiky v oblasti počítačovej kriminality. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 26 z 27. februára 2018 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na riešenie problematiky v oblasti počítačovej kriminality“.        

     Cieľom činnosti skupiny je na základe zistení iniciovať legislatívne návrhy v oblasti počítačovej kriminality, zabezpečovať koordinačnú činnosť k ústredným orgánom štátnej správy, ako aj k ďalším inštitúciám, zahraničným partnerom a regionálnym pracoviskám, získavať poznatky z praxe a navrhovať postupy na riešenie vzniknutých problémov, vytvárať podmienky na riešenie problémov spojených s bojom proti počítačovej kriminalite s poskytovateľmi pripojenia na internet, správcami domén, združeniami na ochranu autorských a im podobných práv, expertíznymi a odbornými pracoviskami, riešiť problémy v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky o neplatnosti niektorých ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, plniť úlohy vyplývajúce z Hodnotiacej správy týkajúcej sa siedmeho kola vzájomných hodnotení s názvom „Praktické vykonávanie a realizácia európskych politík v oblasti predchádzania počítačovej kriminalite a boja proti nej“ – správa o Slovensku a podieľať sa na vytváraní systému vzdelávania operatívnych orgánov polície, orgánov činných v trestnom konaní a súdov v uvedenej oblasti.

     V rámci národnej expertnej skupiny na riešenie problematiky v oblasti počítačovej kriminality bola pre plnenie špecifických úloh zriadená uznesením č. 19/2021 zo dňa 12. apríla 2021 podskupina na výmenu informácií a užšiu spoluprácu v oblasti kybernetickej kriminality.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

      Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
      Prezídium Policajného zboru
      Akadémia Policajného zboru v Bratislave
      Zbor väzenskej a justičnej stráže
      Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
      Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
      Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
      Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
      Kriminálny úrad finančnej správy
      Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
      Národný bezpečnostný úrad
      Slovenská informačná služba
      Telekomunikačný operátor Orange Slovensko a. s.
      Telekomunikačný operátor O2 Slovakia, s.r.o.
      Telekomunikačný operátor Slovak Telekom, a.s.
      Telekomunikačný operátor Swan Mobile, a.s.
      Občianske združenie eSlovensko
      Computer Security Incident Response Team Slovakia