Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Národná expertná skupina na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a terorizmu

      Medzi vysoko aktuálne témy, ktoré začali v spoločnosti rezonovať, patrí extrémizmus a prejavy intolerancie, nenávisti voči príslušníkom iných rás, národov, národnostných menšín a etnických skupín, ktoré so sebou prinášajú nebezpečenstvo priameho ohrozenia riadneho fungovania demokratickej spoločnosti. S prihliadnutím na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 368/2006, ktorým bola schválená koncepcia boja proti extrémizmu, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 841/2007, ktorým bola schválená správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu za rok 2006 a návrh aktualizácie opatrení na obdobie rokov 2007 – 2010, vývoj na extrémistickej scéne, ako aj skutočnosť, že mimovládne organizácie paralelne iniciovali skvalitnenie spolupráce s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a ďalšími kompetentnými subjektmi, bola na podnet prezidenta Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 3 zo 6. marca 2008 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu.

      Vzhľadom na transformáciu členov multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu do Výboru na predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie pôsobiaceho pri Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorý vznikol dňa 27. júna 2011, bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 4 z 21. marca 2012 predmetná skupina zrušená a zároveň bola zriadená medzirezortná pracovná skupina odborníkov zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu. Dňa 18. decembra 2013 bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č.17 rozšírená pôsobnosť predmetnej skupiny aj o oblasť diváckeho násilia.

V súčasnej dobe je cieľom národnej expertnej skupiny:

- navrhovať systémové opatrenia zamerané na ochranu občanov a spoločnosti pred protispoločenským konaním extrémisticky zameraných jednotlivcov, skupín a hnutí,
- navrhovať a realizovať v rámci platnej právnej úpravy vhodný efektívny spôsob vzájomnej výmeny informácií o prejavoch extrémizmu,
- koordinovať činnosti spojené s prijímaním opatrení na elimináciu prejavov extrémizmu,
- vzájomne si vymieňať informácie o nových formách, metódach a spôsoboch páchania rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu,
- vzájomne si poskytovať informácie a údaje z informačných systémov podľa platných noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov,
- pri riešení konkrétnych závažných prípadov v danej oblasti zriaďovať spoločné vyšetrovacie tímy,
- spolupracovať pri prípravách a realizácii preventívnych projektov,
- spolupracovať na výchovno-vzdelávacích programoch a školeniach pracovníkov subjektov zainteresovaných v boji proti extrémizmu,
- spolupracovať pri vydávaní a distribúcii metodických publikácií zameraných na problematiku rasizmu, diskriminácie, xenofóbie a intolerancie, boja proti extrémizmu.

      Z dôvodu zmien vyplývajúcich z nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2018 o boji proti extrémizmu a diváckemu násiliu, ktoré nadobudlo účinnosť v marci 2018, vznikol priestor pre vznik nového útvaru zaoberajúceho sa problematikou diváckeho násilia. Problematiku diváckeho násilia samostatne riešilo oddelenie diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Z uvedeného dôvodu bola uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 27 z 26. februára 2019 odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu“ a odsúhlasený vznik samostatnej národnej expertnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia.

      Uznesením medzirezortného Expertného koordinančného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 18/2021 zo dňa 12. apríla 2021 bolo schválené rozšírenie zamerania národnej expertnej skupiny o problematiku terorizmu a s tým súvisiaca zmena názvu na "národná expertná skupina na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a terorizmu".

      V rámci národnej expertnej skupiny na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a terorizmu je zriadená podskupina legislatívna a podskupina operatívna.

      Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Zbor väzenskej a justičnej stráže
       Kriminálny úrad finančnej správy
       Slovenská informačná služba
       Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
       Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny