Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Datasety v pôsobnosti SVS MV SR

1. Zoznam viazaných živností :

Popis: Zoznam obsahuje aktualizovaný zoznam viazaných živností a preukaz ich odbornej sôsobilosti, ktoré v súčasne platnom právnom rámci zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov patria medzi viazané živnosti. 
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: CSV (CSV, 21 kB)

2. Zoznam remeselných živností :

Popis: Zoznam obsahuje aktuálne znenie predmetov podnikania a príslušné učebné odbory pre činnosti, ktoré v súčasne platnom právnom rámci zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov patria medzi remeselné živnosti.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: CSV (CSV, 6 kB)

3. Počet viazaných živností podľa okresov v SR :

Popis: Zoznam obsahuje počet viazaných živností podľa okresov v SR.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: CSV (CSV, 28 kB)

4. Počet remeselných živností podľa okresov v SR:

Popis: Zoznam obsahuje počet remeselných živností podľa okresov v SR.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: CSV (CSV, 28 kB)

5. Počet živností vydaných pre fyzické osoby a právnické osoby podľa okresov v SR:

Popis: Zoznam obsahuje počet živností vydaných pre fyzické osoby a právnické osoby podľa okresov v SR .
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: CSV (CSV, 3 kB)

6. Register verejných zbierok :

Popis: Súbor údajov o verejných zbierkach registrovaných podľa zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XML (XML, 3 MB)

7. Zoznam obcí :

Popis: Zoznam obcí vedený podľa nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XML (XML, 705 kB)

8.Register združení obcí :

Popis: Súbor údajov o združeniach obcí registrovaných podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XML (XML, 6 MB)

9.Register združení právnických osôb:

Popis: Súbor údajov o záujmových združeniach právnických osôb registrovaných podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XML (XML, 16 MB)

10. Register neinvestičných fondov :

Popis: Súbor údajov o neinvestičných fondoch registrovaných podľa zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z..
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie:XML (XML, 3 MB)

11.Evidencia občianskych združení:

Popis: Súbor údajov o občianskych združeniach registrovaných podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XML (ZIP, 6 MB)

12.Register spoločenstiev :

Popis: Súbor údajov o spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov registrovaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XML (ZIP, 3 MB)

13.Evidencia organizácií s medzinárodným prvkom :

Popis: Súbor údajov o organizáciách s medzinárodným prvkom evidovaných podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie:XML (XML, 573 kB)

14.Register nadácií :

Popis: Súbor údajov o nadáciách registrovaných podľa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XML (XML, 821 kB)

15. Zoznam okresných úradov :

Popis: Zoznam okresných úradov.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XLSX (XLSX, 41 kB)

16. Prehľad spoločných obecných úradov:

Popis: Prehľad spoločných obecných úradov - stav k 9.5.2014.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: XML (XML, 2 MB)

17. Register adries :

Popis: Dataset adresných bodov obce alebo časti obce môžete získať cez elektronickú službu. Touto službou získate dataset vami zadefinovanej obce alebo jej časti vo formáte xml, ktorý vám bude doručený do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/.
Aktualizácia: V zmysle plánu zverejňovania datasetov pre rok 2015
Na stiahnutie: Link

 18. Archívne fondy:

Popis: Vybrané dáta z evidencie archívneho dedičstva Slovenskej republiky o archívnych fondoch a archívnych zbierkach, ktoré sú uložené v štátnych archívoch zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Zdroj: Systém evidencie dát k archívnym fondom a archívnym zbierkam štátnych archívov.
Aktualizácia: 2x ročne ( posledná aktualizácia - marec 2019 )
Na stiahnutie:

dáta:


číselníky: