Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Dňa 4. mája 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (z angl. „General data protection regulation – GDPR“). GDPR sa stalo platným 24. mája 2016 a nahradilo tak európsku smernicu o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z roku 1995 s cieľom vytvoriť zjednotenú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov v celej Európskej únii.

V prostredí Ministerstva vnútra Slovenskej republiky musí byť zároveň s GDPR implementovaná aj Smernica európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV3 .

Nariadenie GDPR bude spolu so smernicou č. 2016/680 účinné a priamo aplikovateľné od 25. mája 2018 vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie. Do tohto dátumu musia mať všetky organizácie spracúvajúce osobné údaje implementované všetky opatrenia na dosiahnutie súladu s GDPR a smernicou č. 2016/680.

Dňa 30. januára 2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením GDPR a smernicou č. 2016/680. Podobne ako GDPR, aj tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.