Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Národná expertná skupina pre oblasť diváckeho násilia

     V súvislosti s opakovanými prejavmi diváckeho násilia nielen v Slovenskej republike, sa javí ako nevyhnutné prijať opatrenia na minimalizovanie týchto prejavov v spoločnosti. Snaha vytvoriť komplexný systém opatrení, ktorý by v dostatočnej miere eliminoval divácke násilie, vyžaduje interdisciplinárne riešenia. Je potrebná spolupráca expertov v danej oblasti zo všetkých inštitúcií, ktoré vykonávajú svoje kompetencie v oblasti diváckeho násilia. Široký okruh kompetencií Policajného zboru, ktoré mu ukladá zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov ho predurčuje, aby bol lídrom na riešenie problematiky diváckeho násilia.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Prezídia Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 18 zo dňa 26. februára 2019 zriadená národná expertná skupina pre oblasť diváckeho násilia.

     Základným cieľom národnej expertnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia je zvyšovať praktické možnosti pri dokumentovaní trestných činov a priestupkov na úseku diváckeho násilia, monitorovať, koordinovať, priebežne kontrolovať a vyhodnocovať prijaté opatrenia, zlepšiť legislatívne prostredie napr. ratifikáciou a následnou implementáciou opatrení vyplývajúcich z nového Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrany, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach č. CETS 2018 a zvýšiť akcieschopnosť orgánov presadzujúcich právo na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Na efektívne plnenie takýchto úloh je nevyhnutná súčinnosť viacerých rezortov a orgánov štátnej správy, ale aj medzinárodná spolupráca a koordinácia ich činnosti, pre ktorú ponúka zriadenie tejto skupiny dostatočný priestor.

Úlohy skupiny na riešenie problematiky v oblasti diváckeho násilia:

- pripravovať podklady vyplývajúce z potreby prijímania strategických dokumentov v oblasti diváckeho násilia,
- zefektívniť dokumentovanie trestných činov a priestupkov na úseku diváckeho násilia,
- aktívne sa podieľať na tvorbe právnych noriem upravujúcich problematiku diváckeho násilia,
- posilňovanie systému výmeny informácií medzi zainteresovanými subjektami,
- navrhovať nové postupy pri riešení problematiky diváckeho násilia,
- spolupracovať pri príprave a realizácii opatrení vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
- analyzovať situáciu a koordinovať činnosť kompetentných subjektov podľa potrieb aktuálnej praxe a bezpečnostnej situácie,
- spolupracovať na výchovno-vzdelávacích programoch, školeniach a seminároch pre problematiku diváckeho násilia,
- spolupracovať pri vydávaní a distribúcií metodických publikácií zameraných na danú problematiku.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
     Prezídium Policajného zboru
     Akadémia Policajného zboru v Bratislave
     Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
     Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky
     Slovenská informačná služba
     Slovenský futbalový zväz
     Slovenský zväz ľadového hokeja
     Únia ligových klubov
     Združenie miest a obcí Slovenska
     Slovenský olympijský a športový výbor