Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Konkrétne prípady

Čo konkrétne služby informačných kancelárií zahŕňajú? Kto sú obete, aké majú problémy a čo im vieme ponúknuť? 

Pozn.: Tieto príbehy sú pre bezpečnosť klientov upravené a akákoľvek podoba so skutočnými osobami a aktuálnymi udalosťami je čisto náhodná. 

Obeť finančného podvodu

Klienta-seniora, ktorý mal nedoplatky na elektrine a plyne, navštívili falošní exekútori a urobili obhliadku jeho domu. Muž sa zľakol a v domnienke, že riešia exekúciu, podpísal u notára kúpnu zmluvu. Klient uviedol, že svoj dom nemienil predať a ani u notára netušil, čo podpisuje. Páchatelia ho vysťahovali do iného kraja, kde mu na tri mesiace zaplatili pobyt v hoteli. Keby ho vysťahovali a nechali na ulici v dedine pred vlastným domom, mohol by sa o situácii dozvedieť starosta a susedia. Obeť tak bola prvé dni izolovaná mysliac si, že ide o dočasné riešenie.

Zo strany IK bolo bezodkladne podané  oznámenie podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku na príslušný útvar OR PZ z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu (TČ) podvodu. Pracovníci IK klienta usmernili a sprostredkovali mu sociálne poradenstvo, a zároveň mu bolo odporučené obrátiť sa na Centrum právnej pomoci (CPP). Tu požiadal o pridelenie právnika za účelom podania návrhu na občianskoprávny súd. Prostredníctvom charitnej služby bolo klientovi sprostredkované dlhodobé bývanie v ubytovni. S cieľom riešenia svojho zdravotného stavu (najmä psychického) bol klient nasmerovaný na psychiatra. 


Nebezpečné vyhrážanie sa, týranie blízkej a zverenej osoby

Na pracovníkov IK sa telefonicky obrátila žena, ktorá uviedla, že sú s manželom vystavení psychickému týraniu zo strany vlastnej dcéry, s ktorou žijú v byte. Klientka uviedla, že do IK sa nemôže dostaviť, nakoľko zabezpečuje celodennú starostlivosť o invalidného manžela. Ich dcéra je dlhoročná narkomanka. Rodičom sa opakovane vyhrážala fyzickou likvidáciou, pričom žili v permanentnom strachu. 

Pracovníci IK bezodkladne podali oznámenie o skutočnostiach podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku na príslušný útvar OR PZ z dôvodu podozrenia zo spáchanie viacerých závažných TČ. Klientke bola opakovane poskytnutá informačná podpora a usmernenie a sprostredkovaná psychologická pomoc, ako aj sociálne poradenstvo. Seniorka bola upozornená napríklad na to, aby v prípade opakovaného ataku okamžite kontaktovala políciu. Rovnako bola informovaná o tzv. inštitúte vykázania páchateľa z obydlia, ktorý môže privolaná polícia uplatniť na 10 dní, a i. Pracovníci IK ju nasmerovali na viaceré subjekty, počnúc CPP či zariadením zdravotnej starostlivosti. 

IK disponuje aktuálnou spätnou väzbou od klientky, ktorá uviedla, že sa jej podarilo dosiahnuť zrušenie prechodného pobytu svojej dcéry. Klientka tiež na podnet pracovníkov IK oslovila centrum pre liečbu drogových závislostí s cieľom informovania sa o možnostiach umiestnenia jej závislej dcéry. 


Dieťa ohrozené drogovou trestnou činnosťou

Na pracovníkov IK sa obrátila matka, ktorá uviedla, že u svojho školopovinného syna našla drogy a následne zachytila aj komunikáciu s partiou, od ktorej ich syn mal. Keď mu zakázala kontaktovať sa s osobou, ktorá mu drogy nosila, na dílerov podnet syn zinscenoval domáce násilie, ktoré nahlásil svojmu trénerovi. Následkom toho bol syn z rodiny rozhodnutím súdu odobraný a prípad prevzala polícia. 

Pracovníci IK klientke poskytli informácie, právne usmernenie a podporu a psychologickú pomoc, pričom bola zároveň usmernená na mimovládnu organizáciu venujúcu sa liečebno-resocializačnej činnosti. Citlivé informácie súvisiace s drogovou trestnou činnosťou boli pracovníkmi IK oznámené príslušnému oddeleniu kriminálnej polície. Polícia preukázala, že si syn situáciu s domácim násilím vymyslel. Klientka na základe nasmerovania zo strany IK využila advokátske služby a aktuálne prechádza rodina rodinnou terapiou.

Na základe podrobností prípadu boli zo strany IK škole, ktorú syn navštevuje, ponúknuté a zabezpečené preventívne aktivity v oblasti prevencie kriminality po dohode so spolupracujúcimi subjektmi. 


Obeť online podvodu

Na pracovníkov IK sa obrátil klient, syn obete, seniorky-vdovy. Podľa slov klienta sa jeho matka cez sociálnu sieť zoznámila s "americkým vojakom", ktorý uviedol, že sa nachádza na misii v Sýrii. Na svojom profile mal zverejnené aj fotografie, ktoré podľa slov klienta vyzerali ako falošné. Na základe udržiavaného kontaktu s touto osobou si postupne jeho matka požičiavala finančné prostriedky od známych, následne aj od nebankových inštitúcií, pričom ich všetky posielala svojej "láske". Táto neznáma osoba využívala citové vydieranie a argumentovala, že pokiaľ matka klienta nepošle peniaze, bude poslaná na smrť do vojnovej zóny. Žena tejto neznámej osobe postupne poukázala na účet niekoľko desiatok tisíc eur. 

Na základe skutočností, ktoré klient uviedol, pracovníci IK prípad oznámili na polícii z dôvodu podozrenia na spáchanie TČ. Zároveň bola klientovi poskytnutá informačná podpora a sprostredkovaná služba v oblasti právneho usmernenia a podpory. Klient bol okrem iného informovaný o možnostiach využitia meditácie zo strany súkromného sektora za účelom otvorenia komunikácie medzi ním a jeho matkou, ktorá so svojimi príbuznými o celom prípade odmietla komunikovať, prípade využitia služieb právnika. 


Obeť domáceho násilia a ohrozovania pod vplyvom návykovej látky

Na podnet okresnej prokurátorky sa na IK obrátil senior, ktorý uviedol že sa obáva o budúcnosť svojho dospelého syna. Podľa slov klienta, jeho syn je drogovo závislý a agresívny, pričom toto správanie sa stupňuje a dochádza medzi nimi ku konfliktom. Agresívne správanie sa začalo zintenzívňovať aj v kontakte so susedmi, ktorým sa začal vyhrážať, slovne ich napádať a ničil spoločné priestory bytového domu. Klient uviedol, že sa kvôli celej situácii on aj jeho syn nezávisle od seba pokúsili o samovraždu. Zároveň vyjadril obavu, že syn ako vlastník bytu, ktorý dostal darovacou zmluvou práve od neho a zosnulej matky, rozpredá zariadenie aj samotný byt a všetko vymení za drogy. 

Klientovi bola zo strany pracovníkov IK poskytnutá informačná podpora za účelom podania trestného oznámenia, ktoré podľa spätnej väzby od klienta dospelo do začatia trestného stíhania pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Vo veci vlastníctva bytu bol klient nasmerovaný na advokáta , a vo veci závislosti syna bol klientovi sprostredkovaný kontakt na lokálny klub abstinentov, ktorá neslúži iba pre ľudí so závislosťou, ale aj pre ich rodinných príslušníkov. Klientovi bola zároveň v IK sprostredkovaná služba v oblasti psychologickej pomoci zo strany externého experta IK aj za účelom reflexie ochranárskeho postoja klienta voči svojmu potomkovi. 


Deti - obete domáceho násilia

Na odporúčanie polície sa na pracovníkov IK obrátila žena, ktorá uviedla, že chce ochrániť svoje maloleté deti od nevhodného a agresívneho správania sa jej partnera, ktorý takto často konal pod vplyvom drog. Partner v minulosti už zaútočil na svoju nevlastnú dcéru. Následne bol políciou vykázaný na 10 dní z bytu. 

Na celú situáciu bolo zo strany pracovníkov IK upozornené aj oddelenie SPODaSK a klientke bola poskytnutá pomoc s nadviazaním kontaktu so sociálnou pracovníčkou tohto oddelenia, ktoré jej následne poskytlo podporu so spísaním návrhu na súd na úpravu práv a pomerov rodičov k maloletým deťom a jeho podaním na súde. Klientke zároveň sprostredkovali službu externého experta pre oblasť právneho usmernenia, v rámci ktorého jej bolo odporučené podať na súd návrh na nariadenia neodkladného opatrenia vo veci zákazu priblíženia sa k dcére klientky a zverenie maloletých detí do starostlivosti matky. Pracovníci IK disponujú spätnou väzbou od klientky, že súd matke čiastočne vyhovel a jej situácia sa upokojila. 


Sexuálne zneužitie maloletej otčimom

Na IK sa obrátila klientka - matka maloletej dcéry vo veci jej sexuálneho zneužitia otčimom, partnerom matky. Maloletá sa so svojou situáciou najskôr zdôverila staršej príbuznej a až tá matke maloletej uviedla, že sa jej dcéra mala stať obeťou sexuálneho zneužitia. Matka spolu s dcérou najskôr vyhľadali pomoc odborníkov, následne však boli odporučené na IK. 

Pracovníci matku a jej maloleté dcéru poučili sprostredkovali im základné usmernenie v právnej oblasti a skontaktovali ich s príslušnou sociálnou kurátorkou pre mládež. Prípad bol IK zároveň odstúpený na riešenie na políciu, nakoľko v danej veci nebolo podané trestné oznámenie. Matka aj dcéra boli zároveň poučené, že môžu opätovne kontaktovať a využiť služby IK. V súčasnosti sa prípadom zaoberá polícia a sociálna kuratela pre deti a mládež. 


Znásilnenie spáchané na chránenej osobe

Klientka sa obrátila na IK ako poručníčka obete - rodinná príslušníčka duševne zaostalej mladej ženy - vo veci TČ znásilnenia iným rodinným príslušníkom. K znásilneniu malo dôjsť v čase, kedy bola klientka mimo domu, pričom podozrivý mal obeti sľúbiť úplatu, ktorú jej nedal, a teda sa jej dožadovala za prítomnosti oboch osôb. 

V tomto prípade obeť používa status chránenej osoby z dôvodu jej zdravotného stavu. Klientka požiadala o pomoc na základe odporučenia vyšetrovateľa PZ. Vec už bola nahlásená na polícii, mladá žena už prešla aj všetkými potrebnými vyšetreniami. Podozrivá osoba je vo vyšetrovacej väzbe. Klientke bolo sprostredkované právne usmernenie a podpora, na základe ktorého získala informáciu, že v jej prípade už nie je nutné doplniť zápisnicu z výsluchu. 


Obeť obchodovania s ľuďmi

Na IK sa obrátila osoba za účelom oznámenia skutočností nasvedčujúcich spáchanie TČ obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 Trestného zákona. Klientka pracovala v zahraničí vo firme pôsobiacej v nemenovanej oblasti, pričom podľa jej slov bola k tejto práci donucovaná za použitia fyzického a psychického násilia zo strany svojho nadriadeného, pochádzajúceho zo Slovenska. 

Na základe náročnosti prípadu bola klientke bezprostredne po príchode do IK zabezpečená právna podpora a usmernenie a psychologická pomoc prostredníctvom osobnej konzultácie za prítomnosti externých expertov. Pracovníci IK bezodkladne podozrenie na zločin obchodovania s ľuďmi oznámili polícii. Polícia zároveň prijala trestné oznámenie, ktoré podala klientka. Klientke bolo sprostredkované sociálne poradenstvo, bola nasmerovaná na Národnú linku pre obete obchodovania s ľuďmi (0800 800 818) a informovaná o možnostiach poskytnutia komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi Slovenskou katolíckou charitou, najmä v súvislosti s prípadom klientky v oblasti riešenia núdzového bývania, dlhu na zdravotnom poistení a pod. 


Senior týraný rodinným príslušníkom (I.)

Klientka nás oslovila s prosbou o pomoc pre brata, ktorý mal byť podľa jej podozrenia psychicky aj fyzicky týraný vlastným synom. Oznamovateľka uviedla, že počas návštev videla na bratovi modriny a jeho psychický stav tiež upadá. Po konzultácii sme si splnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z Trestného poriadku a páchateľ bol predvolaný na políciu, ktorá vypočula aj ďalších svedkov. Tí potvrdili, že z domu obete počuli krik a nadávky. Zo strachu pred agresorom sa však báli zavolať políciu. Senior bol tiež kvôli neliečeným zraneniam hospitalizovaný. Oznamovateľke sme sprostredkovali konzultáciu s externými odborníkmi na oblasť právneho usmernenia a podpory a sociálneho poradenstva. Obeti je v súčasnosti poskytovaná adekvátna starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.


Podvodná kúpna zmluva

Klient sa snaží dosiahnuť spravodlivosť vo veci podvodnej kúpnej zmluvy jeho nebohého syna, ktorý prišiel o dom vďaka činnosti podvodníkov. Na základe zaslaných dokumentov sme tento prípad konzultovali s odborníčkou na právnu oblasť, ktorá klientovi odporučila podať trestné oznámenie. Ohľadom preverenia pochybností v zmluve zároveň odporučila klientovi, aby požiadal príslušný okresný úrad o poskytnutie informácií k zmluve, ktorou jeho syn prevádzal nehnuteľnosť v prospech inej osoby a ďalšie dôležité kroky súvisiace s majetkom. Informácie poskytnuté klientom, ktoré nasvedčovali tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin, sme bezodkladne oznámili polícii a s týmto postupom bol vopred oboznámený aj samotný klient.


Psychické a fyzické týranie tehotnej ženy

Klientka, v tom čase čakajúca dieťa, sa na nás obrátila s tým, že sa jej partner už nejaký čas vyhráža. Zároveň jej berie platobnú kartu, peniaze, doklady, nikam ju nepúšťa, chodieva ju kontrolovať do práce a došlo aj k fyzickému útoku, po ktorom skončila v nemocnici s poranenou rukou. Políciu však osloviť nechcela. Po zhodnotení situácie sme kontaktovali zariadenie poskytujúce anonymné bývanie pre ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho a partnerského násilia. Ešte v ten deň bola mladá žena riadne zaregistrovaná a ubytovaná v zariadení.


Spor o dieťa v rozvodovom konaní 

Klientka v zlom psychickom stave sa k nám dostavila z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu vo veci návrhu jej manžela na zverenie maloletého syna do jeho výlučnej opatery. V minulosti z jeho strany zažila ponižovanie či snahu zbaviť ju spôsobilosti na právne úkony. Po ich prvotnej rodičovskej dohode bolo dieťa v striedavej starostlivosti. Manžel opakovane porúšal dohodu a dieťa matke odmietal vracať späť. Neskôr došlo aj k fyzickému napadnutiu klientky s dobou liečenia niekoľko dní. Klientke sme odporučili právne zastúpenie vo všetkých prebiehajúcich konaniach a sprostredkovali sme jej psychologické a sociálne poradenstvo. Súdne pojednávanie sa skončilo v prospech klientky a dieťa ostalo v striedavej starostlivosti oboch rodičov.


Seniorka týraná rodinným príslušníkom (II.)

V minulosti došlo k dohode, že syn s rodinou zdedí dom a klientka bude mať doživotné právo užívania nehnuteľnosti. Odvtedy klientka obývala prízemie, no časom sa vysťahovala do časti nevhodnej na život. Neskôr syn začal matke odopierať vstup, nemala prístup k toalete a hygienu vykonávala u susedov. Základnú pomoc dostáva pani od druhého syna a jej jedinou požiadavkou je dožiť v dome. V súčasnosti sa mladší syn snaží o zrušenie vecného bremena v klientkin prospech. Odborník pre oblasť právneho usmernenia a podpory skonštatoval, že klientkin prípad vykazuje znaky týrania. Klientka pristúpila k podaniu trestného oznámenia a k tomuto rozhodnutiu jej pomohli aj stretnutia s odborníkom – psychológom, po ktorých došlo k zlepšeniu jej psychického stavu. Momentálne čaká na výsledky vyšetrovania. Podali sme tak pomocnú ruku seniorke, nakoľko právna pomoc nie je občanom vždy zrozumiteľná.


Podvodná pracovná ponuka v zahraničí 

Klient nás informoval o tom, že sa zaujíma o pracovnú ponuku v zahraničnej továrni. Jej zástupcovia mu zaslali nedôveryhodne pôsobiace informácie a tiež mu telefonicky oznámili, že ak obratom zaplatí vyšší obnos peňazí, môže do práce nastúpiť hneď. Klient nás oslovil s obavou, či nejde o podvod a požiadal o pomoc. Kontaktovali sme príslušné orgány, medzi nimi napríklad Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce, ktorý nás odporučil na policajnú pridelenkyňu v konkrétnej krajine. Následne sme klientovi oznámili, že pracovná ponuka bola preverená ako podvodná a poskytli sme mu informácie získané od oslovených inštitúcií. Zároveň sme mu pripomenuli, čo robiť a ako postupovať pri prijatí pracovnej ponuky v zahraničí a odporučili kontakty v prípade vzniknutých problémov. Obeť by nielen že nezarobila, ale stratila by aj to málo čo mala – svoje úspory. 


Pracovno-právny spor nadriadeného so zamestnancami 

Klient, vedúci nemenovaného sociálneho zariadenia, nás upozornil, že na pracovisku prišiel na rôzne majetkové nezrovnalosti. Podľa jeho vyjadrenia ich mali spôsobiť zamestnanci a keď ich so zisteniami konfrontoval, nedostal relevantné odpovede. Zamestnanci sa nechceli prispôsobiť jeho nariadeniam a šírili o ňom nepravdu, čo vyústilo do systematických útokov. Hlavným problémom bola porucha komunikácie a vzťahov v kolektíve. Nakoľko boli zistené pochybenia s majetkom, odporučili sme klientovi, aby požiadal zriaďovateľa o vykonanie externého auditu. V prípade, že sa ukážu ako opodstatnené, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Niektorí zamestnanci zároveň sami požiadali o skončenie pracovného pomeru, s čím nadriadený súhlasil.

Tu pripomíname dôležité ustanovenie Zákonníka práce: „Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (§ 13 ods. 3)“.


Vyhrážanie sa exmanžela prepusteného z väzby 

V čase prvého stretnutia s klientkou bol jej exmanžel vo väzbe pre podozrenie zo spáchania prečinu nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom nebezpečného prenasledovania. Ich manželstvo sa skončilo počas trvania väzby a v tejto dobe bola trestná vec tesne pred skončením vyšetrovania. Došlo však k prieťahom a klientka sa na nás obrátila so žiadosťou o poskytnutie právneho usmernenia a podpory (pozn.: pre zložitosť prípadu nepopisujeme). Neskôr nás klientka oslovila so strachom, že exmanžela prepustili. Navrhli sme jej, aby sa vyhla zotrvaniu v spoločnom dome a prostredníctvom externého právnika sme ju informovali o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie ukladajúce povinnosť nevstupovať do obydlia a nepribližovať sa ku klientke. Žena návrh podala na súd a bolo jej vyhovené.


Obeť domáceho násilia

Klientka sa na IK obrátila na základe odporučenia zo strany príslušníkov PZ. Žena uviedla, že v minulosti bola obeťou domáceho násilia a po rozvode bola opätovne traumatizovaná a ponižovaná novým partnerom. S cieľom ubližovať jej využíval aj ich maloletú dcéru, na ktorú mal súčasne negatívny vplyv a ohrozoval ju ako nezodpovedný vodič osobného motorového vozidla. Jazdil vysokou rýchlosťou či ju vozil bez povinnej detskej sedačky. Klientka prišla vo veľmi zlom psychickom rozpoložení, nakoľko už niekoľko rokov nedokázala uspieť voči páchateľovi z dôvodu, že pred príslušníkmi PZ nevedela v dôsledku psychického bloku podrobne vypovedať. 

Po intervencii zo strany psychologičky, právnika a experta na oblasť sociálneho poradenstva si bla schopná všetko podrobne spísať a jej prípad sa posunul vpred. Vo veci klientka podala trestné oznámenie a do prípadu bol na základe podnetu zo strany IK zainteresovaný aj orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).  


Obeť nenávistných prejavov

Klient vyhľadal služby IK so žiadosťou o pomoc - ako postupovať vo veci TČ, ktorý sa stal pred viac ako desiatimi rokmi. V tom čase mu malo byť ublížené na zdraví a mal byť následne obeťou verbálneho ponižovania z dôvodu národnostnej príslušnosti. V tom čase nechceli jeho rodičia vec riešiť prostredníctvom polície, ale ako klient sám uviedol, dodnes pociťuje traumu, ktorú by chcel definitívne doriešiť. Doteraz nemal možnosť podrobne vyrozprávať svoj príbeh. V predmetnej veci bol právne usmernený a bola mu poskytnutá pomoc. Tú vyhodnotil pozitívne, aj napriek tomu, že skutok už nebolo možné trestnoprávne riešiť. Klient z IK odišiel stabilizovaný a vec sa v sebe rozhodol uzatvoriť aj s využitím psychoterapie, ktorú vyhľadal po osobnej línii. Klient sa o pomoci IK dozvedel z médií. 


 

Nebezpečné vyhrážanie sa, týranie blízkej a zverenej osoby

Na pracovníkov IK sa telefonicky obrátila žena, ktorá uviedla, že sú s manželom vystavení psychickému týraniu zo strany vlastnej dcéry, s ktorou žijú v byte. Klientka uviedla, že do IK sa nemôže dostaviť, nakoľko zabezpečuje celodennú starostlivosť o invalidného manžela. Ich dcéra je dlhoročná narkomanka. Rodičom sa opakovane vyhrážala fyzickou likvidáciou, pričom žili v permanentnom strachu. 

Pracovníci IK bezodkladne podali oznámenie o skutočnostiach podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku na príslušný útvar OR PZ z dôvodu podozrenia zo spáchanie viacerých závažných TČ. Klientke bola opakovane poskytnutá informačná podpora a usmernenie a sprostredkovaná psychologická pomoc, ako aj sociálne poradenstvo. Seniorka bola upozornená napríklad na to, aby v prípade opakovaného ataku okamžite kontaktovala políciu. Rovnako bola informovaná o tzv. inštitúte vykázania páchateľa z obydlia, ktorý môže privolaná polícia uplatniť na 10 dní, a i. Pracovníci IK ju nasmerovali na viaceré subjekty, počnúc CPP či zariadením zdravotnej starostlivosti. 

IK disponuje aktuálnou spätnou väzbou od klientky, ktorá uviedla, že sa jej podarilo dosiahnuť zrušenie prechodného pobytu svojej dcéry. Klientka tiež na podnet pracovníkov IK oslovila centrum pre liečbu drogových závislostí s cieľom informovania sa o možnostiach umiestnenia jej závislej dcéry. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

Fotogalérie