Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Národná expertná skupina na elimináciu environmentálnej kriminality

     Dominantnými finančnými zdrojmi organizovaného zločinu sú aktivity spojené najmä s nelegálnym obchodom s drogami, so zbraňami a s obchodovaním s ľuďmi. Analýza štatistických výstupov vo svetovom meradle poukazuje na skutočnosť, že v období posledného desaťročia výrazne vystupuje do popredia ďalší zdroj finančných prostriedkov – nelegálny obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín. Skúsenosti v rozvinutých demokratických krajinách ukazujú, že boj s organizovaným zločinom je možné účinne zefektívniť prijatím opatrení, ktoré narúšajú, resp. paralyzujú finančné toky, na báze ktorých fungujú skupiny organizovaného zločinu. V praxi to znamená s využitím všetkých dostupných zákonných prostriedkov eliminovať dominantné finančné zdroje organizovaného zločinu. Na základe poznatkov o bezpečnostnej situácii v oblasti environmentálnej kriminality na území Slovenskej republiky a tiež na základe informácií o postupe bezpečnostných zložiek v krajinách Európskej únie bolo potrebné zriadiť skupinu odborníkov zameranú na riešenie aktuálnych problémov v oblasti environmentálnej kriminality. Z uvedeného dôvodu na podnet tajomníka koordinačného orgánu vznikla uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 3 z 22. novembra 2001 multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu nelegálneho obchodovania s chránenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

     Nakoľko činnosť skupiny svojou podstatou zasahovala do riešenia ďalších problémov v oblasti environmentálnej kriminality, ktoré sú svojim dopadom na spoločnosť rovnako závažné ako nedovolené obchodovanie s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín bola na podnet vedúceho skupiny uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 3 z 24. januára 2006  rozšírená pôsobnosť skupiny na celú oblasť environmentálnej kriminality. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 25 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na elimináciu environmentálnej kriminality.“

     Skupina sa vo svojej činnosti zaoberá riešením koncepčných špecifických úloh boja s nedovoleným obchodovaním s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Vytvorením skupiny špecialistov sa postupne začala optimalizovať situácia v oblasti legislatívy a súčasne vznikli možnosti vytvoriť taký systém spolupráce kompetentných zložiek, ktorý bude minimalizovať riziká nepriaznivých dopadov environmentálnej kriminality na spoločnosť. Problematika environmentálnej kriminality v sebe zahŕňa množstvo špecifických protiprávnych konaní, ktoré si vyžadujú osobitný prístup pri odhaľovaní a dokazovaní konkrétnych protiprávnych konaní. Vzhľadom na túto skutočnosť boli vytvorené štyri samostatné špecializované podskupiny pre riešenie konkrétnych úloh, ktoré vyplývajú z aktuálnej bezpečnostnej situácie v jednotlivých oblastiach. Zameranie podskupín bolo vybrané na základe  posúdenia a vyhodnotenia závažnosti protiprávnych konaní pre spoločnosť. Ide o nasledujúce podskupiny:

       Podskupina pre oblasť CITES a „Wildlife Crime“
       Podskupina pre oblasť ochrany lesa a obchodu s drevom
       Podskupina pre oblasť odpadov
       Podskupina pre oblasť pytliactva

      Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
       Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
       Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
       Slovenská inšpekcia životného prostredia
       Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
       Kriminálny úrad finančnej správy
       Univerzita Komenského v Bratislave
       Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
       Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky