Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Rozpočet a financie

Odbor strategického plánovania a financovania plní najmä nasledovné úlohy:

 • plní úlohy správcu rozpočtovej kapitoly ministerstva podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov okrem rozpočtu mzdových prostriedkov,
 • riadi prípravu a vypracovanie súhrnného návrhu viacročného rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva v programovej štruktúre, ekonomickej a funkčnej klasifikácii,
 • riadi a koordinuje systém plánovania a rozpočtovania finančných zdrojov v podmienkach MV SR,
 • zabezpečuje rozpis schválených ukazovateľov rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva, riadi po odbornej stránke a usmerňuje proces čerpania rozpočtových prostriedkov okrem rozpočtu mzdových prostriedkov a prostriedkov na poistné a príspevku do poisťovní a poskytovania dotácií okrem dotácií poskytovaných na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity,
 • vypracováva analýzy o vývoji rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly ministerstva, riadi vypracovanie návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly ministerstva za príslušný rozpočtový rok,
 • vypracováva odborné stanoviská k materiálom ekonomického charakteru,
 • po odbornej stránke riadi a usmerňuje činnosť zamestnancov zodpovedných za rozpočet bežných a kapitálových výdavkov (okrem rozpočtu mzdových prostriedkov a prostriedkov na poistné a príspevku do poisťovní) v krajských centrách podpory.

Organizačné členenie:

 • oddelenie strategického plánovania a finančných nástrojov,
 • oddelenie financovania,
 • oddelenie finančných analýz a plánovania,
 • oddelenie správy a podpory ekonomických informačných systémov.

 Rozpočet MV SR

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]