Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Národná expertná skupina boja proti korupcii

     Dňa 10. augusta 2011 vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 517 k návrhu Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike, ktorým v úlohe B.4 uložila ministrovi vnútra Slovenskej republiky  v spolupráci s vedúcim  Úradu vlády Slovenskej republiky zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu expertov pre monitorovanie, priebežné kontrolovanie a vyhodnocovanie plnenia úloh zo strategického plánu.

    Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Prezídia Policajného zboru zriadená dňa 16. januára 2014 medzirezortná pracovná skupina odborníkov zameraná na boj proti korupcii. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 29 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina boja proti korupcii."

     Cieľom pracovnej skupiny je znižovať korupciu v Slovenskej republike predovšetkým vo verejnom živote a pri  používaní verejných zdrojov a prostriedkov, zvyšovať transparentnosť v celej spoločnosti, monitorovať, koordinovať, priebežne kontrolovať a vyhodnocovať úlohy vyplývajúce zo Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike, monitorovať, koordinovať, priebežne kontrolovať a eliminovať korupciu pri implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov, zabezpečovať koordináciu, súbežnosť a nadväznosť opatrení a aktivít z hľadiska časového, ako aj z hľadiska spôsobov ich realizácie a priebežne vyhodnocovať ich účinnosť a taktiež spolupracovať pri príprave a realizácii preventívnych projektov.

     Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 11 zo dňa 02. decembra 2015 bola zriadená nasledovná podskupina:

       Podskupina na legislatívu

     Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 10 z 26. februára 2019 bolo odsúhlasené zrušenie podskupiny na vypracovanie návrhu Národného protikorupčného projektu Operačného programu Efektívna verejná správa medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej  na boj proti korupcii.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zbor
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Úrad vlády Slovenskej republiky
       Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
       Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
       Ministerstvo financií Slovenskej republiky
       Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
       Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
       Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
       Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
       Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
       Slovenská informačná služba
       Národný bezpečnostný úrad
       Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
       Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
       Úrad  pre  verejné  obstarávanie
       Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
       Štatistický úrad Slovenskej republiky
       Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
       Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
       Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
       Združenie miest a obcí Slovenska
       Holandská obchodná komora v Slovenskej republike
       Slovak Compliance Circle
       Podnikateľská aliancia Slovenska
       Americká obchodná komora v Slovenskej republiky
       Francúzsko-slovenská obchodná komora
       Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
       Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre MNO