Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Národná expertná skupina boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi

     Smerovanie Slovenskej republiky do Európskej únie nebolo možné bez radikálnejšieho riešenia problému nelegálnej migrácie a úrovne ochrany štátnej hranice Slovenskej republiky,  ktorá sa mala v blízkej budúcnosti vyrovnať štandardu, ktorý bol prijatý členskými štátmi Schengenskej dohody.     

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Slovenskej informačnej služby uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 6 zo dňa 16. mája 2002 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu nelegálnej migrácie a organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice.  

     V rámci skupiny prebieha intenzívnejšia a pružnejšia výmena informácií z elektronických evidencií v súlade so zákonnými možnosťami zúčastnených štátnych subjektov. V oblasti informačného toku sa skvalitňuje výmena medzinárodných informácií, získaných na základe medzištátnej spolupráce na úrovni zainteresovaných subjektov. Stála výmena informácií a bezprostredné reakcie všetkých zúčastnených subjektov na vzniknuté udalosti v danej problematike sú považované za jeden z najdôležitejších spôsobov boja proti nelegálnej migrácii, organizovaným formám nedovoleného prekročenia štátnej hranice a obchodovaniu s ľuďmi. Úzka spolupráca odborníkov v uvedenej oblasti z viacerých zainteresovaných rezortov prispieva k eliminácii nelegálnej migrácie a organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice a k zefektívneniu odhaľovania a  dokumentovania konkrétnych prípadov nelegálnej migrácie, organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice a obchodovania s ľuďmi.

     Z dôvodu rozšírenia aktivít o úsek obchodovania s ľuďmi bol uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 18 z 10. decembra 2014  zmenený názov skupiny na multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu nelegálnej migrácie, organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice a obchodovania s ľuďmi. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 23 z 27. februára 2018 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi“.        

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
       Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Slovenská informačná služba
       Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
       Národný inšpektorát práce
       Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
       Kriminálny úrad finančnej správy

     Vzhľadom na vzniknuté potreby výmeny relevantných informácií nevyhnutných k vyhodnocovaniu a tvorbe analýz rizík vznikla uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 7  zo dňa 10. decembra 2014 podskupina zameraná na analýzu rizík a hrozieb nelegálnej migrácie a analýzu bezpečnosti na štátnej hranici v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu nelegálnej migrácie a organizované formy nedovoleného prekročenia štátnej hranice.

     Hlavnými úlohami a činnosťou podskupiny je zabezpečovať vhodný a efektívny informačný tok medzi zainteresovanými subjektmi vrátane výmeny informácií pri riešení konkrétnych problémov v oblasti nelegálnej a legálnej migrácie, spracovávať spoločné analýzy rizík nelegálnej migrácie, navrhovať preventívne a represívne odporúčania za účelom prijímania opatrení zameraných na boj proti nelegálnej migrácii a jej negatívnym vplyvom, vymieňať si skúsenosti a tým prispievať k väčšej súdržnosti pri riešení problémov spojených s nelegálnou migráciou.

     Cieľom spoločných analýz rizík je poukazovať na potenciálne hrozby, zraniteľnosť a dopad jednotlivých rizík nelegálnej migrácie, poskytovať relevantné informácie, vrátane situačného obrazu, pre prijímanie primeraných opatrení na všetkých stupňoch riadenia úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ďalších organizačných zložkách Policajného zboru, ostatných orgánoch štátnej správy a úradoch participujúcich na spracovaní spoločnej analýzy rizík.